No Image
خوش آمديد!
توصیف حرکت با نمودارهای مکان – زمان

مفهوم شکل در یک نمودار مکان – زمان (x-t)

مطالعه ی ما در زمینه ی حرکت شناسی یک بعدی، به روش های گوناگون برای توصیف حرکت اجسام معطوف می شود. این روش ها عبارتند از استفاده از تعاریف، استفاده از شکل ها، استفاده از اعداد، استفاده از معادلات و استفاده از نمودار ها. در این بخش به کاربرد نمودار های مکان – زمان در توصیف حرکت می پردازیم. همان طور که بعداً خواهیم آموخت، ویژگی های خاص حرکت یک جسم به کمک شکل و شیب خطوط روی یک نمودار مکان – زمان به نمایش در می آید. در اولین بخش از این درس، به مطالعه ی ارتباط بین شکل یک نمودار x -t (مکان – زمان) و حرکت جسم می پردازیم.

برای شروع، اتومبیلی را در نظر بگیرید که با سرعت ثابت m/s 10، در جهت راست در حرکت است – می گوییم سرعت اتومبیل ۱۰+ متربرثانیه است.

 مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)

اگر داده های مکان – زمان را برای چنین اتومبیلی، روی نمودار بیاوریم، نمودار حاصل، مانند نمودار سمت چپ خواهد بود. توجه داشته باشید که وقتی داده های حرکت با سرعت ثابت مثبت در یک نمودار مکان – زمان قرار داده شوند، نمودار حاصل، یک خط راست با شیب مثبت خواهد بود.

مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)

اکنون اتومبیلی را در نظر بگیرید که با سرعت متغیر در جهت راست (+) در حرکت است، یعنی اتومبیلی که به سمت راست حرکت می کند اما سرعتش زیاد می شود یا به عبارت دیگر، شتاب دارد.

 مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)

اگر داده های مکان – زمان را برای چنین اتومبیلی، روی نمودار بیاوریم، نمودار حاصل، مانند نمودار سمت راست خواهد بود. توجه داشته باشید که وقتی داده های حرکت با سرعت متغیر مثبت، در یک نمودار مکان – زمان قرار داده شوند، نمودار حاصل، یک منحنی با شیب متغیر و مثبت خواهد بود.

مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)

نمودار های مکان – زمان برای دو نوع حرکت – سرعت ثابت و سرعت متغیر – در شکل های زیر نشان داده شده اند.

مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)    مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)

سرعت مثبت و متغیر(شتاب دار)                  سرعت ثابت و مثبت

 

اهمیت شیب

شکل نمودارهای مکان – زمان برای این دو نوع اصلی حرکت – حرکت با سرعت ثابت و حرکت شتاب دار (یعنی با سرعت متغیر) – اصل مهمی را آشکار می کند. اصل مهم، این است که شیب خط در نمودار مکان – زمان، اطلاعات مفیدی در مورد سرعت جسم متحرک به ما می دهد. معمولاً گفته می شود : “با تغییر شیب، سرعت هم تغییر می کند.”

مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)

تمام مشخصه های سرعت، با شیب به نمایش در می آید (و برعکس).

اگر سرعت ثابت باشد، آن گاه شیب هم ثابت است (یعنی یک خط راست).

اگر سرعت تغییر کند(حرکت شتابدار)، آن گاه شیب هم تغییر می کند (یعنی یک منحنی).

اگر سرعت مثبت باشد، آن گاه شیب هم مثبت است (یعنی حرکت رو به جلو و در جهت راست).

این اصل مهم را می توان به هر حرکت ممکنی، تعمیم داد.

نمودارهای زیر را به عنوان مثال هایی برای کاربرد های اصل مربوط به شیب خط در نمودار های مکان – زمان در نظر بگیرید. نمودار سمت چپ، مربوط به جسمی است که با سرعت مثبت (چون شیب مثبت است)، ثابت (چون شیب ثابت است) و کم (چون شیب خط کم است) در حرکت است.

 مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)

سرعت ثابت، مثبت و زیاد              سرعت ثابت، مثبت و کم

نمودار سمت راست هم ویژگی های مشابهی دارد – در این جا هم سرعت، ثابت و مثبت است (همان طور که شیب، ثابت و مثبت نشان داده شده است). شیب نمودار سمت راست، بیشتر از شیب نمودار سمت چپ است. بیشتر بودن شیب، نشان دهنده ی بیشتر بودن سرعت است. جسمی که حرکت آن در نمودار سمت راست نشان داده

مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)

شده، سریع تر از جسم مربوط به نمودار سمت چپ حرکت می کند. برای پی بردن به مشخصه های حرکت از روی نمودار مکان – زمان، می توان اصل شیب را به کار برد. با تغییر شیب سرعت هم تغییر می کند.

نمودارهای زیر را به عنوان نمونه ی دیگری از کاربرد های اصل شیب در نظر بگیرید. نمودار سمت چپ، مربوط به جسمی است که با سرعت منفی (همان طور که شیب، منفی نشان داده شده است)، ثابت (همان طور که شیب، ثابت نشان داده شده است) و کم (همان طور که شیب، کم نشان داده شده است)، در حرکت است.

 مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)

سرعت ثابت، منفی و زیاد               سرعت ثابت، منفی و کم

نمودار سمت راست هم ویژگی های مشابهی دارد- در این جا هم سرعت ثابت و منفی است (همان طور که شیب، ثابت و منفی نشان داده شده است). شیب نمودار سمت راست، بیشتر از شیب نمودار سمت چپ است. بیشتر بودن شیب، نشان دهنده ی بیشتر بودن سرعت است. جسمی که حرکت آن در نمودار سمت راست نشان داده شده، سریع تر از جسم مربوط به نمودار سمت چپ حرکت می کند

دو نمودار زیر را به عنوان آخرین کاربرد اصل شیب در نظر بگیرید. در هر دو نمودار از وصل کردن نقطه ها به هم، یک منحنی حاصل شده است. منحنی ها شیب متغیر دارند؛ ممکن است در ابتدا شیب خیلی کمی داشته باشند و با زاویه ی خیلی کوچکی (در جهت بالا یا پایین) به طرف یک شیب زیاد انحنا پیدا کنند. در هر دو مورد، منحنی با شیب متغیر نشان دهنده ی حرکت شتاب دار (سرعت متغیر) است.

با به کار بردن اصل شیب برای نمودار سمت راست، نتیجه می گیریم که جسم مربوط به این نمودار، با یک سرعت منفی (چون شیب منفی است) در حرکت است. به علاوه، جسم حرکت خود را با سرعت زیاد (در ابتدا شیب کم است) آغاز کرده و با سرعت کم تری به پایان می رساند (شیب کمتر می شود). یعنی این جسم در جهت منفی و با کاهش سرعت در حرکت است (سرعت زیاد، به سرعت کم تر تبدیل می شود). حرکت این جسم، نمونه ای از شتاب مثبت – حرکت در جهت منفی و با کاهش سرعت- است.

 مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)  مفهوم شکل در یک نمودار مکان - زمان (x-t)

سرعت منفی، حرکت کند شونده    سرعت منفی، حرکت تند شونده

نمودار سمت چپ هم حرکت یک جسم با سرعت منفی را نشان می دهد (چون شیب منفی است). جسم حرکت خود را با سرعت کم (در ابتدا شیب کم است) آغاز کرده و با سرعت زیاد به پایان می رساند (شیب بیشتر می شود). بنابراین، چنین جسمی در جهت منفی و با افزایش سرعت در حرکت است. بنابر این در این حرکت، شتاب منفی است.

اصل شیب، اصل بسیار مفیدی است که بر اساس آن می توان از روی نمودار مکان – زمان، اطلاعات مربوط به حرکت آن جسم را به دست آورد. وقتی این اصل را چند بار به کار برید، این مسئله تبدیل به یک روش خیلی طبیعی در تحلیل نمودار های مکان – زمان خواهد شد.

 

یافته های خود را امتحان کنید.

با استفاده از اصل شیب، حرکت اجسام را از روی دو نمودار زیر توصیف کنید. توجه داشته باشید که توصیف شما شامل اطلاعات ضروری باشد؛ اطلاعاتی مانند جهت بردار سرعت (یعنی مثبت و منفی)، این که حرکت با سرعت ثابت بوده یا شتاب دار، این که جسم آهسته حرکت می کند یا سریع و از سرعت کم به زیاد حرکت می کند یا از سرعت زیاد به کم. توصیف شما باید کامل باشد.

پاسخ پرسش ها:

A- سرعت جسم مثبت و در جهت راست است (به شیب مثبت توجه کنید). جسم سرعت متغیر دارد (به تغییرات شیب توجه کنید)؛ حرکت شتاب دار است. حرکت جسم در ابتدا آهسته و سپس سریع است زیرا ابتدا شیب کم و سپس زیاد می شود(حرکت تند شونده).

B- سرعت جسم منفی و در جهت چپ است (به شیب منفی توجه کنید). جسم سرعت متغیر دارد (به تغییرات شیب توجه کنید)؛ حرکت شتاب دار است. حرکت جسم در ابتدا آهسته و سپس سریع است زیرا ابتدا شیب کم و سپس زیاد می شود(حرکت تند شونده).

نظرات[۰] | دسته: مقاله هاي علمي | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
تاریخچه احتمال

پیدایش رسمی احتمال از قرن هفدهم به عنوان روشی برای محاسبه شانس در بازی های شانسی بوده است. اگرچه ایده های احتمال شانس و تصادفی بودن از تاریخ باستان در رابطه با افسونگری و بخت آزمایی و بازی های شانسی و حتی در تقسیم کار بین راهبان در مراسم مذهبی وجود داشته است و به علاوه شواهدی از به کارگیری این ایده ها در مسایل حقوق، بیمه، پزشکی و نجوم نیز یافت می شود. اما بسیار عجیب است که حتی یونانیان اثری از خود در رابطه با استفاده از تقارنی که در هندسه به کار می برده اند در زمینه احتمال یا اصولی که حاکم بر مسایل شانس باشد بجا نگذاشته اند.

ارسطو پیشامدها را به سه دسته تقسیم می نمود:

۱- پیشامدهای قطعی که لزومآ اتفاق می افتادند.

۲- پیشامدهای احتمالی که در بیشتر موارد اتفاق می افتادند.

۳- پیشامدهای غیر قابل پیش بینی و غیر قابل شناسایی که فقط با شانس محض رخ می دهند.

 

اما ارسطو به تعبیرهای مختلف احتمال اعتقاد نداشته و فقط احتمال شخصی که مربوط به درجه اعتقاد افراد نسبت به وقوع پیشامدهاست را معتبر می دانسته است.

پاسکال و فرما اولین کسانی هستند که در اوایل قرن هفدهم مسایل مربوط به بازی های شانسی را مورد مطالعه قرار دادند و این دو نفر به عنوان بنیانگذاران تئوری ریاضی احتمال لقب گرفته اند. دانشمندانی از قبیل هی گنز کارهای آن ها را ادامه داده و ویت و هلی این مسایل را در آمارهای اجتماعی به کار گرفتند. این علم جدید نخستین نقطه اوج خود را در اثر مشهوری از ژاکوب برنولی به دست آورد. در این اثر علاوه بر تعریف کلاسیک احتمال ریاضی، اساس خاصی از قانون اعداد بزرگ و کاربردهای احتمال در آمارهای اجتماعی نیز مطرح شده است.

 

در قرن هجدهم متفکران بزرگی چون دی مور، دانیل برنولی، آلمبرت، اویلر، لاگرانژ، بیز، لاپلاس و گاوس قسمتی از وقت خود را به این علم جدید اختصاص دادند. بیز در سال ۱۷۶۳ قانون معروف بیز را ارایه می دهد و لاپلاس در نوشته ای تمام موضوع علم احتمال را جمع آوری می کند. مهم ترین قضایای حدی که در محاسبات احتمالی به کار می رفته و تاثیر احتمال در ریاضی، فیزیک، علوم طبیعی، آمار، فلسفه و جامعه شناسی در این اثر جمع آوری شده است.

با مرگ لاپلاس در سال ۱۸۷۲ اوج پیشرفت این علم به اتمام رسید و علی رغم برخی تلاش های فردی که ماحصل آن ها کشف قضایایی چون قضیه اعداد بزرگ پواسون و یا نظریه خطاهای گاوس بود، به طور کلی احتمال کلاسیک ارتباط خود را با مسایل تجربی و علمی از دست میدهد. اما جریان های متقابل ظاهر می شوند. به موازات پیشرفت نظریه ریاضی یک نظریه آمار به عنوان کاربردهایی از احتمال به وجود می آید. این نظریه در رابطه با مسایل مهم اجتماعی از قبیل اداره داده های آماری، مطالعه جمعیت و مسایل بیمه به کار می رفته است. اساس کار توسط افرادی چون کوتلت و لکسیز ریخته شده و توسط دانشمندانی چون فشنر(روانشناس)، تیله و برانز(منجمان)، گالتون و پیرسون(زیست شناسان) پیشرفت نموده است. این کارها در اواخر قرن نوزدهم در جریان بوده و در انگلستان و برخی دیگر از کشورها حرفه حسابگری، به مفهوم آماردانی که از اقتصاد و ریاضی هم اطلاعاتی دارد و در جمعیت شناسی و بیمه خبره می شود، رونق می یابد. از طرف دیگر فرمول های کلاسیک ایده های احتمال میز مسیر پیشرفت و کاربردی خود را ادامه می دادند. در این قرن در تلاش برای روشن سازی پایه منطقی کاربردهای احتمال، وان میزز یک فرمول بندی جدید برای محاسبات احتمالی ارایه می دهد که نه تنها از نظر منطقی سازگار بوده بلکه نظریه ریاضی و تجربی پدیده های آماری در علوم فیزیکی و اجتماعی را پایه گذاری می نماید.

مدل کلاسیک احتمال توسط برنولی و لاپلاس معرفی شد. این مدل به دلیل فرض هم ترازی و عدم امکان تکرار در شرایط یکسان و دلایل دیگر با اشکالاتی روبروست که بسیاری از پدیده های طبیعی بر آن منطبق نیست.

ایده های اساسی نظریه تجربی احتمال که قرار دادن فراوانی نسبی به جای احتمال است در سال ۱۸۷۳ توسط پواسون ارایه گردید.

بسیاری از مسایل احتمال حتی قبل از بیان اصول آن توسط کلموگرف در سال ۱۹۳۳ با ابزارهای تجربی و حتی نظری توسط دانشمندان مطرح شده است. ولی کلموگرف با بیان اصول احتمال پایه این علم و ارتباط دقیق آن را با مباحث ریاضی مستحکم می نماید.

 

در این زمان احتمال به عنوان یکی از شاخه های ریاضی، نه تنها کلیه ابزارهای ریاضی را جهت پیشرفت خود به کار می گیرد، بلکه توانسته کاربردهایی را در حل برخی از مسایل ریاضی داشته باشد. نظریه احتمالی اعداد، نظریه احتمالی ترکیبیاتی و کاربردهای شاخص احتمال در برخی از مسایل آنالیز، بعضی از کاربردهای احتمال در ریاضی هستند.

از طرف دیگر احتمال به عنوان زیربنای ساختاری و اصول ریاضی علم آمار، در جهت پیشرفت این علم و قوام بخشی به دستورات آن نقشی اساسی دارد.

مسایل جالب احتمال هندسی و نظریه احتمالی اعداد، شمه ای از زیبایی های احتمال است که همه اینها با هم زیبایی، کارآیی و توان علم احتمال را نشان می دهند.نظرات[۰] | دسته: مقاله هاي علمي | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
ساس حشره ی خون ‌آشام تختخواب

حشرات از قدیمی ترین ساکنان کره زمین به حساب می آیند که از ۲۵۰ میلیون سال قبل روی این سیاره سکونت دارند، حشرات یکی از بزرگ ترین ناقلان بیماری های انسانی هستند.

——————————————————————————–

خاطره تلخ بعضی از بیماری ها مانند تیفوس همگانی در جنگ جهانی که تعداد زیادی از جمعیت اروپایی شرقی را از بین برد فراموش نشده است. خطر طاعون، مالاریا و تب زرد از بین نرفته است، هنوز هم بر اثر بعضی از این بیماری ها جامعه بشری سالانه هزاران قربانی می دهد.

ساس تختخواب (Bed bug Cimex lectularius)

مهم ترین گونه موجود، ساس است. دو نوع ساس وجود دارد. ساس تختخواب و ساس معمولی که در منطقه گرمسیر و معتدل زندگی می کنند. بدن آن ها مسطح است و به آسانی از شکاف درز های دیوار و تختخواب عبور می کنند. اندازه این ساس ها بین ۴ تا ۵ میلی متر است. رنگ آجری و سطح بدن این حشره از کرک پوشیده شده، سر آن ها پنج ضلعی است و چشم درشت و سیاه رنگ دارند که با یک جفت شاخک چهاربندی به سر متصل می شود.

مشخصات زیستی این حشره

این گونه ساس ها معمولاً شب تغذیه می کنند و روزها خود را ماهرانه در شکاف ها و درزها مخفی می کنند. انسان بدون شک منبع اصلی خونخواری برای ساس های معمولی است و اگر به انسان دسترسی نداشته باشند به خوبی می توانند از حیوانات تغذیه کنند، ساس ها بعضی مواقع به تعداد خیلی زیاد در لانه مرغان، کبوتران و قفس موش ها تکثیر می شوند.

سگ ها و گربه ها نیز اغلب مورد حمله ساس ها قرار می گیرند. مقاومت ساس ها در مقابل گرسنگی فوق العاده زیاد است و در شرایط آزمایشگاهی توانسته اند، آن ها را بیش از یک سال بدون هیچ نوع غذایی زنده نگه دارند.

این حشره چه بیماری هایی را منتقل می کند؟

تحریکی که به وسیله گزش ساس ایجاد می شود، بدون شک بیشتر بستگی به حساسیت یا مصونیت شخصی دارد، تداوم گزش به طور دائم و بیش از معمول باعث کم خونی یا تحریکات عصبی، بی خوابی و ضعف عمومی می شود.

اهمیت پزشکی

۱- ساس ها آزار گزش دارند. عکس العمل افراد نسبت به گزش ساس ها متفاوت است و ممکن است از خارش جزیی تا حساسیت های بسیار شدید بروز نماید. ساس ها به سبب داشتن خرطوم سخت و بلند از روی لباس و ملحفه نیز خونخواری می کنند.

۲- در انتقال هپاتیت B نقش دارند.

۳- چون ممکن است به صورت دسته جمعی بر روی افراد خونخواری نمایند ایجاد کم خونی و کمبود آهن در بچه ها می نماید.

۴- به جز موارد فوق ساس ها بیماری خاصی را منتقل نمی کنند.

درمان عوارض ناشی از گزش ساس ها

استفاده از لوسیون ها یا کرم های ضد عفونی کننده یا آنتی بیوتیک ها برای درمان عفونت های ثانویه ناشی از خارش، کاربرد آنتی هیستامین ها برای تسکین خارش، از بین بردن منبع آلودگی

چه طور می توان با این حشرات مبارزه کرد؟

به دو روش. نخست روش فیزیکی با موازین بهداشتی، نظافت خانه و محیط مسکونی و بهسازی محیط، بازسازی درها و پنجره های کهنه و رنگ آمیزی آن ها، شست وشوی وسایل از قبیل پتو، انواع ملحفه به موقع با آب و دیگر روش شیمیایی، شامل سمپاشی با سموم فسفره پایروتیروئید زیرنظر کارشناسان.

رختخواب کودکان و گهواره اطفال نباید سمپاشی شود. در این مورد لباس ها و .. را بجوشانید.

کنترل ساس ها در خانه

– ابتدا باید بازرسی دقیقی از همه قسمت های خانه به ویژه اتاق خواب ها، داخل کمد رختخواب ها، لابلای درز چوب تختخواب ها، کمد لباس، اتاق نشیمن و نقاطی که ساکنین منزل بیشتر در آن جا به سر می برند، به عمل آورد.

– ساس ها از نور گریزانند و شب ها برای خونخواری از پناهگاه هایشان خارج می شوند. از سایر پناهگاه های احتمالی این حشرات به ویژه در منازل چوبی می توان به فضای زیر ستون ها و لابلای چوب و حصیر مورد استفاده برای سقف اشاره کرد. در منازلی که دیوارها با کاغذ دیواری یا پارکت پوشیده شده اند، قسمت هایی از این پوشش که از دیوار جدا شده می تواند پناهگاه امنی برای ساس ها باشد.

– در بازرسی به پشت تابلوها و عکس و پوسترهای نصب شده بر روی دیوارها و همچنین بالش و پشتی هایی که با پر مرغ یا مقوا پر شده اند دقت کافی نمود. چه بسا این محل ها منبع اصلی آلودگی را تشکیل داده اند. ساس های تختخواب غددی دارند که مواد بدبویی را از خود متصاعد می کنند.

این بوی بد در خانه هایی که به شدت به این آفت آلوده اند به مشام می رسد. بنابراین یکی دیگر از دلایل آلودگی منزل به ساس می تواند وجود این بود باشد که باید منبع آن را جستجو کرد.

– اگر در منزل حیوانات و پرندگان اهلی و دست آموز نگه داری می شود باید بدن و لانه آن ها را نیز مورد بررسی قرار داد و در صورت لزوم سمپاشی نمود. البته باید قبل از سمپاشی حیوان را به محل دیگری منتقل کرد.

– شستشوی رختخواب ها و لباس های آلوده و یا مشکوک به آلودگی با آب داغ، خشک کردن آن ها در آفتاب و اتوکشی با اتوی داغ به ویژه درز دوخت آن ها ضروری است.

– پس از طی این مراحل برای شروع سمپاشی باید ابتدا همه محل های آلوده را با جاروبرقی کاملا تمیز کرد و سپس محلول پودر قابل تعلیق در آب حشره کش های پایرتروئید (مانند ایکون و دلتامترین) را تهیه نمود و در محل های مورد نظر پاشید. به منظور از بین بردن نوزادان ساس ها که پس از سمپاشی ممکن است از تخم خارج شده باشند، باید سمپاشی دو هفته بعد هم تکرار شود.

سموم موثر بر ساس ها:

سم HCH و سم BHC سم دی اکساکارب و سم بندیو کارب ، سم ددت، سم دیازینون سم فن کلروفوس، یودفن فوس لیندین، مالاتیون و پرویوکسور، آیکون، سولفاک موثر می باشند.

اضافه کردن پیرترین یا پیرتروئیدهای ترکیبی مثل بیورزمترین مفید است چون باعث خارج شدن ساس از پناهگاه هایشان می شود و تماس آن ها را با سطوح سمپاشی شده افزایش می یابد.

سمپاشی به صورت دستی یا کمپرسی روی دیوارها و کف اتاق ها صورت می گیرد. رختخواب کودکان و گهواره اطفال نباید سمپاشی شود. در این مورد لباس ها و .. را بجوشانید.

توجه :

– هنگام خرید لوازم چوبی دست دوم کلیه شکاف ها و درزها بازدید شود.

– هنگام خرید فرش، پشتی (دست باف و ماشینی) دست اول و دوم دقت شود و بازدید به عمل آید.

– هنگام مسافرت قبل از استقراردر محل، فرش ها، رختخواب ها، کمد لباس و … بازدید شود تا از عدم وجود ساس ها اطمینان حاصل شود.

فرآوری: معصومه آیت اللهی

نظرات[۰] | دسته: تغذيه و سلامت | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
تفاوت چپ دست ها و راست دست ها

تشابهات و تفاوت های روانشناسی بین چپ دست ها و راست دست ها وجود دارد. چپ ‌دست‌ ها و راست دست‌ ها به ‌طور متفاوتی به دنیا نگاه می ‌کنند. همچنین افراد چپ دست در مواجهه با شرایط و موضوعات ترسناک، بیشتر دچار وحشت می شوند.

——————————————————————————–

به طور کلی، افراد چپ‌ دست انعطاف ‌پذیرتر، باهوش‌ تر و سازگارتر از افراد راست ‌دست هستند. شاید به این فکر کنید که ای ‌کاش شما هم چپ‌ دست‌ بودید و یا در مورد سایر مزایای چپ دست‌ بودن بیندیشید.

واقعیت این است که حدود ۹۰ درصد از مردم راست دست بوده و فقط ۱۰ درصد چپ دست هستند.

یک نکته خیلی مهم که لا‌زم است به آن توجه داشته باشید این است که، غالب بودن طرف چپ یا راست،‌ در مورد کل بدن صادق است.

اگر کمی دقت کنید،‌حتما متوجه خواهید شد که با یک گوش بهتر از دیگری می ‌شنوید و یا با یک چشم بهتر از چشم مقابل می‌ بینید. پس باید توجه داشته باشید که غالب بودن یک قسمت از بدن یک مورد عمومی است که در مورد تمامی قسمت‌ های جفت بدن صدق می‌ کند.

این که دقیقا چرا یک نفر راست دست ‌و یا چپ دست می ‌شود، هنوز به ‌صورت یک راز باقی مانده است ولی برخی نظریه‌ ها در این مورد وجود دارند. یک نظریه، ترشح زیاد هورمون ‌های جنسی قبل از تولد را عامل چپ دست شدن افراد می ‌داند.

از سوی دیگر، محققان دانشگاه دانشگاه کالیفرنیا آمریکا معتقدند که چپ دست و یا راست دست شدن افراد تا حد زیادی توسط ژنتیک تعیین می ‌شود.

طبق نظر این محققان، یک ژن اختصاصی جهت راست دست شدن وجود دارد که چنانچه فردی آن را به ارث ببرد، ‌راست دست می ‌شود. نکته جالب این است که حتی در صورت عدم وجود این ژن باز هم معلوم نیست که آن شخص حتما چپ دست شود. یعنی امکان راست دست شدن وی هنوز وجود دارد.

افراد راست دست به‌ طور مشخص نیمکره مغزی سمت چپ شان بزرگ تر است. در ۹۵ درصد از افراد راست دست قابلیت ‌های تکلمی در نیمکره چپ مغزی وجود دارد. در حالی که بر اساس پژوهش‌ های دانشگاه کالیفرنیا، دو نیمکره مغزی‌ در افراد چپ دست اندازه مشابهی داشته و موجب ایجاد ساختار مغزی منعطف ‌تری می ‌شوند.

این در حالی است که تنها در ۷۰ درصد از چپ دست‌ ها قابلیت‌ های تکلمی در نیمکره مخالف (راست) قرار دارد. این طور به نظر می ‌رسد که احتمالا عدم وجود ژن راست دستی، به مغز این افراد اجازه می‌ دهد تا به ‌طور مساوی و متناوب با مغز راست دست‌ ها رشد کند. نیمی از افراد باقی مانده از هر دو گروه چپ ‌دست‌ ها و راست دست ‌ها از هر دو نیمکره مغزی‌ شان استفاده می ‌کنند و بر طبق بررسی ‌ها، این ‌گونه افراد از هوش بالاتری برخوردارند.

علاوه بر این، دیده شده است که رابط مغزی‌ بین دو نیمکره در افراد چپ دست ۱۱ درصد بزرگ ‌تر از راست دست ‌ها است که نشانگر ارتباطات قوی‌ تر و عمیق‌ تر دو نیمکره در پردازش اطلاعات است.

روان ‌شناسان دریافته ‌اند که غالب‌ بودن یک دست با تفاوت ‌هایی در طرز تکلم و تجسم و نگریستن به یک تصویر همراه است.

پروفسور گلین ‌هامفریز معتقد است که در افراد راست دست‌، ‌نیمکره راست تصویر کلی را می ‌بیند و نیمکره چپ بر روی جزئیات آن تصویر تمرکز می ‌کند در حالی که این موضوع در مورد چپ‌ دست‌ ها وجود ندارد.

وی همچنین معتقد است که آسیب و تخریب مغزی می‌ تواند احساس درک انسان ‌ها از جزئیات را در افراد راست دست‌ و چپ ‌دست به ‌طرق مختلفی تحت تاثیر قرار دهد.

یک موضوع بسیار جالب دیگر در مورد چپ دست‌ ها این است که بر اساس تحقیقات دانشگاه دوبلین، درآمد کارگرهای چپ ‌دست حدود ۴ درصد بیشتر از راست‌ دست‌ هاست.

پژوهشگران این دانشگاه بر این باورند که چپ دست ‌ها به ‌ویژه مردان در مواجهه با یک موقعیت جدید خود را راحت‌ تر تطبیق می‌ دهند زیرا در استفاده از سمت‌ راست مغزشان واردترند.

این ها جزء مواردی هستند که باعث می ‌شوند تا چپ ‌دست‌ ها بیشتر در نزد رئیس شان محبوب باشند.

چپ دست ها بیشتر می ترسند

نتایج تحقیقات پیش از این نشان داده بود که افراد چپ ‌دست، نسبت به راست ‌دست ‌ها سازگاری بیشتری دارند. یک فرد چپ ‌دست بسیار راحت تر از یک فرد راست ‌دست می‌ تواند از دست راست خود برای انجام کارها استفاده کند. به نظر می‌ رسد افرد چپ ‌دست به سرعت قادر به تعویض و دگرگزینی هستند.

اکنون روانشناسان در یک مطالعه جدید می گویند افراد چپ دست در مواجهه با شرایط و موضوعات ترسناک، بیشتر دچار وحشت می شوند.

این روانشناسان پس از نشان دادن یک کلیپ ترسناک به دو گروه از افراد چپ دست و راست دست در نهایت شگفتی متوجه شدند که پس از تماشای این کلیپ افراد چپ دست بیشتر از راست دست ها می ترسند.

حدود ۱۰ درصد جمعیت جهان چپ ‌دست هستند. ترکیب ژنتیکی که باعث غلبه چپ ‌دستی بر راست دستی می ‌شود، ژن ?LRRTM نام دارد. افرادی با مقدار بیشتر این ژن، چپ ‌دست هستند. مراکز گفتاری افراد چپ‌ دست و راست‌ دست در قسمت چپ مغز قرار دارد. قسمت چپ مغز روی هماهنگی قسمت‌ های مختلف و فرامین و دستورات متمرکز است، در حالی که قسمت راست مغز روی مفاهیم و احساسات کنترل دارد. تعدادی از افراد نیز با هر دو دست کار می ‌کنند.

این روانشناسان خاطرنشان کردند که هرچند راست دست ها هم پس از تماشای این کلیپ ترسیده بودند اما شدت واکنش ترس و وحشت در آن ها خیلی کمتر از افراد چپ دست بود.

دکتر کارولین چووهاری از متخصصان دانشگاه کوئین مارگارت در ادینبورگ در این باره متذکر شد: ما در واقع برای این شرکت کنندگان بخشی از فیلم سکوت بره ها را به نمایش گذاشتیم که مطمئن بودیم، حالت ترس را در بیننده ایجاد می کند.

پس از پایان نمایش، فیلم را روی هر دو گروه شرکت کننده بررسی کرده و متوجه شدیم چپ دست ها در خاطرات و حافظه شان بیشتر دچار آشفتگی شده بودند و رفتارهایی شبیه به کسانی که دچار اختلال استرس پس از ضربه عاطفی شده اند از خود بروز می دادند.

‌علاوه بر این تحقیقات نشان داده ‌اند که افراد چپ دست نسبت به مشکلات و آسیب‌ هایی نظیر‌ ابتلا‌ به آلرژی ‌ها،‌‌ بیماری های خودایمنی، افسردگی، سوء مصرف مواد، الکل، سیگار، صرع، اسکیزوفرنی و اختلالات خواب مستعدترند و بیشتر از افراد راست دست‌ درگیر حوادث جدی نظیر سوانح رانندگی می ‌شوند.

بررسی آمار می ‌تواند به طور بالقوه نشان دهنده درگیری بیشتر افراد چپ دست‌ با حوادث زندگی باشد که موجب می ‌شود درصد کمتری از این افراد، طول عمر بیشتری داشته باشند.

همچنین بعضی از کارشناسان معتقدند، افراد چپ ‌دست کمتر وابسته ‌اند، چون مجبورند با دنیایی که برای آن‌ ها ساخته نشده سازگاری پیدا کنند. دکتر پیترز می ‌گوید: چپ ‌دست ‌ها به علت داشتن تمایلات استقلال‌ طلبانه در برابر فشارهای اجتماعی مقاومت بیشتری دارند.

مشکلات چپ دست ها

اما در جامعه امروزی مشکلات زیادی برای چپ ‌دست ‌ها وجود دارد. اصول کلی جامعه و زندگی، غالبا برای راست دست‌ ها طراحی شده ‌اند.

علاوه بر این،‌ متاسفانه برخی خانواده ‌ها به دلایل خرافی، دید خوبی نسبت به چپ دست شدن فرزندشان ندارند و سعی می ‌کنند تا با انجام اعمالی نظیر بستن دست‌ چپ فرزندشان او را تحریک و وادار به راست ‌دست شدن کنند. این افراد باید توجه داشته باشند که انجام اعمال فوق موجب خواهد شد تا فرزندشان در آینده قادر به انجام کارهای ظریف با دست خود نبوده و در کارهای روزمره ‌شان دچار کندی محسوس شوند.

امروزه در دنیا چپ ‌دست‌ ها تقریبا یک جامعه برای خود درست کرده ‌اند به ‌طوری که روز ۲۲ مرداد ۱۳( آگوست) روز جهانی چپ ‌دست ‌ها نامیده می ‌شود. علاوه بر این، ‌در برخی نقاط دنیا فروشگاه‌ هایی وجود دارند که اجناسی را می ‌فروشند که صرفا برای افراد چپ دست‌ طراحی شده‌ اند. کسی چه می ‌داند، شاید در آینده شهر یا کشوری هم مخصوص چپ ‌دست‌ ها ایجاد شود.

فرآوری: معصومه آیت اللهی

نظرات[۰] | دسته: تغذيه و سلامت | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
فقر آهن در کودکان را جدی بگیرید!

کمبود آهن در بدن موجب خستگی، مشکلات تنفس، کاهش فعالیت بدنی و بروز مشکلاتی در یادگیری کودکان می ‌شود که می ‌تواند عواقب زیادی داشته باشد.

——————————————————————————–

آهن یکی از مواد ضروری برای رشد و نمو مناسب کودکان است و کمبود آن می ‌تواند تاثیراتی منفی بر روند رشد آن ها بگذارد. بنابراین والدین باید دقت داشته باشند که رژیم غذایی فرزندشان حاوی مقدار کافی آهن باشد، در غیر این صورت کودک ممکن است دچار مشکلی به نام “فقر آهن” شده و کم ‌خونی فقرآهن را نیز تجربه کند.

بیشترین میزان آهن، در هموگلوبین موجود در گلبول قرمز است که وظیفه اصلی آن حمل اکسیژن از ریه به بافت‌ ها است. اگر آهن کافی به بدن نرسد گلبول قرمز به میزان کافی تولید نمی ‌شود و در نتیجه فقر آهن پدید می‌ آید.

کمبود این ماده در بدن موجب خستگی، مشکلات تنفس، کاهش فعالیت بدنی و بروز مشکلاتی در یادگیری کودکان می ‌شود که می ‌تواند عواقب زیادی داشته باشد.

امروزه با تغذیه ی صحیح، فقر آهن در کودکان کمتر دیده می ‌شود اما در بعضی مناطق هنوز هم این مشکل شایع است و به همین دلیل باید مکمل ‌های آهن به صورت قطره ‌های خوراکی برای کودک مصرف شود تا نیاز وی به آهن برطرف شود.

نوزاد تا حدود شش ماهگی، از ذخیره‌های آهن موجود در بدن خود استفاده می ‌کند اما بعد از آن باید برنامه غذایی او طوری تنظیم شود که مواد حاوی آهن در آن گنجانده شود.

متخصصان تغذیه معتقدند میزان آهن موجود در شیر مادر کم است، با این وجود به دلیل این که جذب آهن شیر مادر بسیار خوب است، شیرخوار تا حدود چهار یا شش ماهگی نیاز به تجویز آهن ندارد و به ‌ندرت در قبل از شش ماهگی نیاز به تجویز آهن پیدا می‌ کند، اما به دلیل این که به تدریج میزان هموگلوبین خون شیرخوار کم می ‌شود لازم است بعد از چهار یا شش ماهگی از قطره آهن استفاده شود.

کودکان مبتلا به کم ‌خونی یادگیری کمتری دارند و ضریب هوشی این کودکان

۱۰ درجه کمتر از حد طبیعی برآورد شده است

کمبود این ماده را می ‌توان یک مشکل بزرگ برای کودکان دانست. کمبود آهن می ‌تواند در رشد و نمو مغز کودکان و کاهش ضریب هوشی آن ها اختلال ایجاد کند و همچنین منجر به کم‌ خونی و در نتیجه باعث تحلیل توانایی و نیروی کودکان شود.

در شیر‌خواران در صورت سلامت مادر، میزان آهن موجود در شیرمادر برای چهار تا شش ماه اول زندگی نوزاد کافی است ولی در مورد نوزادانی که با وزن کم متولد می ‌شوند ذخایر آهن کم است و باید بعد از سه ماهگی آهن اضافی به صورت قطره خوراکی به‌ آن ها خورانده شود.

 

چه میزان آهن مورد نیاز است؟

برای رشد و تکامل کودک باید مقدار ثابتی آهن در رژیم غذایی‌اش وجود داشته باشد؛ کودکان ۷ تا ۱۲ ماهه ۱۱ میلی‌ گرم، یک تا ۳ ساله ۷ میلی ‌گرم، ۴ تا ۸ ساله ۱۰ میلی ‌گرم، ۹ تا ۱۳ ساله ۸ میلی ‌گرم، دختران ۱۴ تا ۱۸ ساله ۱۵ میلی‌ گرم و پسران در این سنین ۱۱ میلی‌ گرم آهن به صورت روزانه احتیاج دارند.

 

عوامل خطر برای ابتلا به کمبود آهن

نوزادان و کودکانی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند بیشتر در معرض ابتلا به کمبود آهن قرار دارند:

*‌ کودکانی که بیش از ۳ هفته قبل از موعد مقرر متولد شده‌ اند یا هنگام تولد وزن کمی داشته‌ اند.

*‌ کودکانی که قبل از یک سالگی از شیر گاو تغذیه کرده‌ اند.

*‌ نوزادانی که از شیر مادر تغذیه کرده ولی پس از ۶ ماهگی نیز از غذاهای مکمل حاوی آهن استفاده نکرده‌ اند.

*‌ کودکان یک تا ۵ ساله ‌ای که روزانه بیش از ۷۱۰ میلی ‌لیتر شیر گاو، شیر بز یا شیر سویا در روز می ‌نوشند.

*‌ کودکانی که بیماری‌ های خاصی مانند عفونت ‌های مزمن داشته یا رژیم غذایی محدودی دارند.

البته فراموش نکنید که دختران نوجوان بیشتر از پسران در معرض کمبود آهن قرار خواهند داشت.

 

علائم و نشانه‌های کمبود آهن در کودکان

کمبود آهن می ‌تواند توانایی کودک را در انجام کارها مختل کند. با این حال اغلب علائم و نشانه ‌های کمبود آهن در کودکان تا زمانی که کم ‌خونی فقر آهن رخ ندهد، بروز نمی‌ کنند.

خستگی و ضعف، رنگ پریدگی چهره، بی‌ اشتهایی ، تنگی نفس،‌ تحریک ‌پذیری، افزایش احتمال عفونت، ضربان قلب نامنظم، مشکلات رفتاری و اشتیاق به خوردن مواد غیرخوراکی مانند یخ یا خاک از جمله علائم کم ‌خونی فقر آهن هستند.

کمبود آهن می ‌تواند در رشد و نمو مغز کودکان و کاهش ضریب هوشی

آن ها اختلال ایجاد کند و همچنین منجر به کم‌ خونی و در نتیجه باعث

تحلیل توانایی و نیروی کودکان شود

پیشگیری از بروز کم‌ خونی میان کودکان

برای پیشگیری از بروز کم‌ خونی توصیه می ‌شود تا یک سالگی نوزاد را با شیر مادر تغذیه کنید. همچنین هنگامی که تغذیه با غذاهای مکمل شروع می‌ شود(معمولا در سنین بین ۴ تا ۶ ماه) از نظر مصرف آهن در رژیم غذایی کودک نیز دقت داشته باشید.

برای بچه‌ های بزرگ ‌تر بهترین منبع دریافت آهن زرده تخم‌ مرغ ، گوشت قرمز ، مرغ ، ماهی ، حبوبات و سبزیجات برگ دار سبز رنگ هستند.

ویتامین C نیز در میزان جذب آهن موثر است؛ بنابراین می ‌توانید با افزودن مواد غذایی حاوی این ویتامین میزان جذب آهن را افزایش دهید. همچنین اگر کودک شما زودتر از موعد مقرر متولد شده، هنگام تولد وزنش کم است یا اگر زیاد از مواد غذایی حاوی آهن استفاده نمی‌ کند با پزشک مشورت کرده و از او در مورد استفاده از مکمل‌‌ های آهن خوراکی مشورت بگیرید.

 

اطلاعات اکثر مادران در زمینه استفاده از قطره آهن کودکان کم است

نتایج یک تحقیق که توسط دکتر “گیتی خوشه مهری” عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، نشان داد میزان عملکرد صحیح مادران در استفاده از قطره آهن کمکی کودکان ضعیف است و از اطلاعات کافی برخوردار نیستند.

در این مطالعه از میان مادرانی که در طول سال ۱۳۸۵ به مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کرده بودند و دارای فرزند ۵ تا ۲۴ ماهه بودند یک نمونه ی ۲۵۰ نفری انتخاب شد. با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری عملکرد این افراد در مورد شروع به موقع قطره آهن و نحوه صحیح خوراندن قطره به طفل مورد بررسی قرار گرفت.

اطلاعات به دست آمده نشان داد ۴۰ درصد مادران مورد مطالعه در ۴ تا ۶ ماهگی (زمان مناسب برای مصرف قطره آهن) مصرف قطره آهن را شروع کرده‌اند ولی در ۶۰ درصد آن ها شروع مصرف قطره آهن به موقع نبوده است.

همچنین در این تحقیق مراقبت کافی هنگام تجویز قطره خوراکی آهن شامل چکاندن قطره ته حلق، تجویز قطره همراه با آب میوه، ندادن قطره همراه با چای و شیر مادر برای جذب بهتر و جلوگیری از عوارض دندانی، مورد بررسی قرار گرفت.

به دنبال این بررسی ۲۶ درصد مادران دارای عملکرد خوب، ۴۱ درصد عملکرد متوسط و ۳۳ درصد هم مراقبت ‌های ضعیفی داشتند.

نتایج این تحقیق نشان داد بین عملکرد مادران با سطح تحصیلات آن ها رابطه معناداری وجود داشت.

بر پایه نتایج این تحقیق آموزش مستمر و موثر برای مادران در خصوص تغذیه کودکان به منظور ارتقاء آگاهی، نگرش و رفتار آن ها در این خصوص توصیه می‌ شود.

 

کمبود آهن و قدرت یادگیری

کودکان مبتلا به کم ‌خونی یادگیری کمتری دارند و ضریب هوشی این کودکان ۱۰ درجه کمتر از حد طبیعی برآورد شده است.

متاسفانه بسیاری از والدین نسبت به کمبود آهن کودکان شان بی توجه هستند و با این که بسیاری از متخصصان اطفال، قطره آهن را برای کودکان تجویز می کنند اما والدین به دلیل رغبت نداشتن کودک برای مصرف آن، از خوراندن آن به فرزند خود منصرف می شوند که این مساله موجب کم خونی در این دسته از کودکان می شود.

در نهایت به خاطر داشته باشید که کمبود آهن در کودکان قابل پیشگیری است، فقط باید به آن توجه داشت.

فرآوری: مریم مرادیان نیری

نظرات[۰] | دسته: تغذيه و سلامت | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
فرزندان مادران شاغل سالم ترند یا خانه دار؟

یک پژوهش جدید نیز نشان داده است زنانی که کار پاره وقت دارند، فرزندانشان سالم‌تر هستند.

مادر شاغل

یک مطالعه ۲۰ ساله و گسترده بر روی ۸۹ هزار کودک در آمریکا نشان داد، بچه هایی که مادران‌ آنها بیرون از خانه کار می‌کنند، ۲۰۰ درصد بیشتر از کودکانی که مادران‌ آنها خانه دار هستند، دچار حملات آسم، بستری‌شدن شبانه و جراحات و مسمومیت‌ها می‌شوند.

بچه‌هایی در این پژوهش شرکت کردند بین ۷ تا ۱۷ سال سن داشتند و به مدرسه می رفتند و کوچک‌ترین خواهر یا برادر آن‌ها هم حول و حوش سن مدرسه بود.

هدف پژوهشگران از حذف کودکان کمتر از سن مدرسه این بود که تنها فرزندانی را بررسی کنند که اشتغال یا اشتغال نداشتن مادران‌ آنها به خاطر سن‌ این بچه‌ها نباشد.

از سوی دیگر، در این مطالعه برخی عوامل بنیادی مانند بیماری کودک نیز در نظر گرفته شد که گاهی باعث می‌شود مادری از شغل خود انصراف بدهد و در خانه بماند.

مطالعات قبلی خلاف این را می گفتند

یافته‌های جدید، نتایج مطالعات پیشین را به چالش می‌کشد که نشان داده بودند سلامتی کودکان مادران شاغل در وضعیت بهتری است. در یافته‌های پیشین مشخص شده بود، عواملی مثل افزایش درآمد، داشتن بیمه بهداشتی و افزایش اعتماد به‌ نفس مادر شاغل باعث می شود فرزندان سالم‌تری داشته باشد.

مطالعات قبلی می گفتند وقتی مادری شاغل است، درآمد خانواده افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود تا خانواده بهتر بتواند از پس هزینه‌ها برآید و امکانات بهتری برای کودک از نظر تغذیه فراهم کند. همچنین افزایش اعتماد به نفس مادر به دلیل اشتغال، در سلامت روانی کودک تاثیر مثبت دارد.

مراقبت بیشتر، سلامت بیشتر

پژوهش جدید بیان می دارد محدودیت وقت، به مادران شاغل فشار زیادی وارد می‌کند و ممکن است باعث شود نظارت یا مراقبت کمتری در مورد کودکان خود داشته باشند.

سلامتی کودک تا حدودی تحت تاثیر مدت زمانی است که صرف او می‌شود و طبیعی است که انجام فعالیت‌های مختلف داخل خانه مانند نظافت یا تهیه غذا که معمولا مسئولیت اصلی مادر است، زمان کمتری برای مادر شاغل جهت رسیدگی به کودک باقی می گذارد.

نتایج تحقیقات بیانگر آن نیست که مادران نباید بیرون از منزل کار کنند، بلکه ضرورت تنظیم برنامه هایی برای کمک به مادر در نگهداری و مراقبت صحیح از فرزندانش را نشان می دهد

فرزندان مادران شاغل، تغذیه ناسالم و تحرک بدنی کمی دارند

موسسه مطالعه سلامت کودک با بررسی بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کودک پنج ساله نشان داد، فعالیت بدنی کودکانی که مادر شاغل دارند کمتر است و احتمال این که غذاهای ناسالم بخورند نیز بیشتر است.

نتایج این تحقیقات در نشریه اپیدمی شناسی و سلامت کودک منتشر شده است.

محققان دریافتند کودکان مادران شاغل، در میان وعده های غذایی خود، نوشیدنی های شیرین بیشتری می نوشیدند. همچنین این کودکان حداقل دو ساعت در روز را به بازی با رایانه و یا تماشای تلویزیون می گذراندند، در حالی که کودکان مادران خانه دار کمتر از دو ساعت را صرف این گونه فعالیت ها می کردند.

کودکان مادران شاغل بیشتر با وسیله نقلیه به مدرسه می رفتند،‌ در حالی که کودکان مادران خانه دار، تا مدرسه پیاده می رفتند یا دوچرخه سواری می کردند.

پروفسور “کاترین لاو” مجری این تحقیقات با اشاره به اشتغال یک یا هر دو والدین در بسیاری از خانواده ها گفت: احتمالا والدین به دلیل کمبود وقت نمی توانند غذاهای سالم و فرصت انجام فعالیت های بدنی را برای فرزندان شان فراهم کنند.

و اما پژوهشی دیگر …

کار کردن مادر شاغل در خانه

یک پژوهش جدید نیز نشان داده است زنانی که کار پاره وقت دارند، فرزندانشان سالم‌تر هستند.

محققان دریافته‌اند احتمال ابتلا به چاقی در کودکانی که مادران آنها شغل نیمه وقت دارند، بسیار کمتر از کودکانی است که مادرانشان فقط خانه دار هستند و یا در مشاغل تمام وقت کار می‌کنند.

همچنین این پژوهش نشان می‌دهد فرزندان زنانی که شغل نیمه وقت دارند، کمتر از وعده‌های غذایی ناسالم استفاده می‌کنند، کمتر تلویزیون تماشا می‌کنند و به لحاظ جسمی فعال‌تر و پرتحرک‌تر از سایر همسالان خود هستند.

حرف نهایی

در کل باید گفت نتایج تحقیقات بالا بیانگر آن نیست که مادران نباید بیرون از منزل کار کنند، بلکه ضرورت تنظیم برنامه هایی برای کمک به مادر در نگهداری و مراقبت صحیح از فرزندانش را نشان می دهد.

فرآوری : نیره ولدخانی

نظرات[۰] | دسته: تغذيه و سلامت | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
زنان شاغل باید میانه رو باشند

زنان بلندپرواز که دارای مشاغل دشوار هستند، دو برابر زنان دیگر دچار حمله قلبی می‌شوند. این زنان که معمولا شرایط دشوار و پر استرسی را پشت سر می‌گذارند، دو برابر بیش‌تر در معرض خطر سکته، فشار خون بالا و حمله قلبی قرار دارند.

زن شاغل

در مطالعه ای جدید محققان متوجه شدند زنانی که شغل آن‌ها فشار کاری بسیار بالایی دارد و فرصت زیادی ندارند تا بتوانند از مهارت‌های و توانایی‌های خود استفاده کنند، ۴۰ درصد بیش‌تر در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و حتی جراحی قلب قرار دارند.

این مطالعه بر روی ۱۷ هزار و ۴۰۰ زن شاغل که همگی بین ۵۰ تا ۶۰ سال سن داشتند انجام شد.

نتایج این مطالعات که در کنفرانس سالانه سازمان قلب آمریکا در شیکاگو ارائه شده است هم‌چنین نشان می‌دهد احتمال جراحی‌های قلبی نیز در این زنان نزدیک به ۴۳ درصد بیش‌تر است.

این در حالی است که قبلا پزشکان تصور می‌کردند ابتلا به سکته در اثر فشارهای کاری مختص مردان است. اما آخرین یافته‌ها در این مورد که در مدرسه پزشکی هاروارد در بوستون انجام شده است نشان می‌دهد که زنان نیز به همین اندازه در معرض خطر قرار دارند. به خصوص این که آن‌ها مسوولیت کار داخل خانه و بچه ها را نیز بر عهده دارند.

استرس شغلی، یکی از مهم‌ترین عوامل بروز بیماری‌های قلبی است. این استرس می‌تواند منجر به افزایش وزن، فشار خون و کلسترول خون بالا شود که در درازمدت اثرات بسیار بدی روی سلامت انسان‌ها دارد

رفع خستگی زودهنگام

دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت توصیه‌هایی را برای رفع خستگی زودهنگام در زنان شاغل اعلام کرد:

زنان شاغل علاوه بر انجام کار در خارج از منزل، باید وظایف مادری را ایفا کنند و علت عمده خستگی زنان، کم خونی، کم کاری تیروئید، عفونت دستگاه ادراری، مصرف کافئین زیاد، رژیم غذایی نامناسب، کمبود خواب، بیماری‌های قلبی و استرس است.

زنان در صورت ابتلا به کم خونی، با تشخیص پزشک، می‌توانند در کنار توصیه‌های دارویی، با مصرف غذاهایی همچون اسفناج، کلم بروکلی و گوشت مشکل خستگی را در کمتر از ۳۰ روز رفع کنند.

کم خوابی زنان شاغل

اگر افراد به طور معمول کم کار هستند و یا دچار افسردگی شده‌اند، ممکن است تیروئید کم کار داشته باشند که در این صورت، می‌توانند با مراجعه به پزشک ، به رفع مشکل خود کمک کنند.

بی‌نظمی و کمبود خواب نیز از دیگر عوامل بروز خستگی است.

مصرف کافئین زیاد و رژیم غذایی نامناسب می‌تواند موجب بروز خستگی زودرس در زنان شود. همچنین استفاده از قهوه، شکلات و نوشابه، به دلیل کاهش دریافت کالری می‌تواند در بروز خستگی مؤثر باشد.

توصیه می شود زنان با خوردن غذاهای سبک در شب و تنظیم ساعات خواب، به شادابی خود در محیط خانه و اجتماع کمک کنند.

فرآوری : نیره ولدخانی

نظرات[۰] | دسته: تغذيه و سلامت | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
زباله ها، این بار در فضا

افزایش تعداد زباله های فضایی و خطر بالقوه این اجرام برای ماهواره‌ ها و فضاپیماها، علاوه بر این‌که به معضل عظیمی برای ادامه مأموریت‌ های فضایی تبدیل شده است، دانشمندان را با چالش بزرگی برای رفع آن مواجه کرده است.

——————————————————————————–

از زمان پرتاب ماهواره اسپوتنیک۱ توسط اتحاد جماهیر شوروى در سال ۱۹۵۷/۱۳۳۶ تاکنون، سازندگان ماهواره‌ها از مدار زمین به عنوان یک زباله‌دان بزرگ فضایی استفاده کرده‌اند که در آن، می‌توان از قطعات جدا‌شده از موشک‌ها تا ماهواره‌های از کار افتاده و بقایای فضاپیماهای قدیمی را پیدا کرد. زباله های فضایی که تعدادشان رو به افزایش است، خطری جدی برای فضاپیماهای امروزی محسوب می‌شوند و به همین دلیل، بشر ناچار است هزینه گزافی را برای جبران اشتباهات گذشته بپردازد و نه تنها روی افزایش نیافتن تعداد زبالههای فعلی سرمایه‌گذاری کند، بلکه باید از طریق آژانس‌های فضایی برای رصد و جمع آوری آن ها اقدام کند.

تلسکوپ نظارت آسمان یا SST تلسکوپی است که توسط آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی ساخته شده و قرار است از آن برای محافظت از دارایی های بین المللی از جمله ماهواره های تجاری و بین المللی در مدار زمین، استفاده شود.

محققان در حال حاضر در حدود ۲۲ هزار جرم مصنوعی را در مدار زمین یافته اند، از ذره های کوچک گرفته تا قطعات ماهواره های بزرگ و انتظار می رود تعداد این اجرام تا ۲۰ سال آینده سه برابر شود. حتی قطعه ای یک سانتیمتری نیز می تواند منجر به ایجاد خسارتهای شدید به یکی از ماهواره های گرانقیمت و حیاتی ارتباطاتی و یا تدافعی شود.

این تلسکوپ که ساخته شدن آن ۹ سال زمان و ۱۱۰ میلیون دلار سرمایه صرف خواهد کرد از میدان دید وسیعی برخوردار بوده، بسیار حساس است و می تواند طی یک شب چندین بار آسمان را رصد کند. این ابزار می تواند با سرعتی بالاتر از شبکه نظارت آسمان اجرام کوچک و کمرنگ را رصد کرده و با افزودن به اطلاعاتی که در حال حاضر درباره زباله های فضایی وجود دارند امکان پیش بینی دقیقتر مسیر زباله های فضایی را به وجود آورد.

دریچه دیافراگم این تلسکوپ ۳٫۵ متر خواهد بود که این میزان سه برابر دیافراگم تلسکوپهای زمینی کنونی است. این تلسکوپ همچنین از سه سیستم آینه ای برخوردار است تا بتواند تصاویر را در بالاترین حد وضوح به ثبت برساند. SST اولین تصویر خود را در فوریه ۲۰۱۱ به ثبت رسانده است اما در حال حاضر در حال سپری کردن دوره های آزمایشی بوده و باید تنظیمات بیشتری بر روی آن انجام بگیرد.

بسیاری از این زباله های فضایی از ساختارهای بزرگی که از ماهواره های قدیمی جدا می شوند تشکیل شده اند. این قطعات شامل تکه های موشکها و باقیمانده های برخوردها و یا انفجارهای میان اجرام فضایی هستند

بسیاری از این زباله های فضایی از ساختارهای بزرگی که از ماهواره های قدیمی جدا می شوند تشکیل شده اند. این قطعات شامل تکه های موشکها و باقیمانده های برخوردها و یا انفجارهای میان اجرام فضایی هستند. زباله های فضایی امروز به هزاران مورد رسیده اند. چین، روسیه و آمریکا بزرگترین تولیدکنندگان این زباله ها هستند.

اما جالب ترین زباله های فضایی عبارتند از: دستکش های فضانورد ماموریت “جمینی ۴″ که هنگام پیاده روی فضایی خود دستکش هایش را گم کرد و دوربین عکاسی که مایکل کالینز (سومین فضانوردی که قدم بر روی ماه گذاشت) در سفر خود با ماموریت “جمینی ۱۰″ در مدار پرت کرد.

نظرات[۰] | دسته: دانش و زندگي | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
شهادت حضرت زهرا(س)

نظرات[۱] | دسته: تصاوير, مذهبي | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
موس قابل تجزیه

شاید یادتان باشد که قبلا لب تاپ هایی وارد بازار شد که می توانستند به چرخه طبیعت برگردند فوجیتسو هم شرکتی بود که پیش از این هم سری صفحه کلیدهای ECO را روانه بازار کرده بود، که به اصطلاح دوستار طبیعت بود این شرکت این بار با  ساخت موس جدید ECO نشان داد که ساخت لوازم جانبی با کیفیت نیازی به پلاستیک ندارد!!!


موس قابل تجزیه

به تازگی فوجیتسو اولین موس کاملا غیر پلاستیک و زیست تجزیه پذیر ( تجزیه پذیر در طبیعت( را به دوست داران محیط زیست معرفی کرد.

این محصول M440 ECO نام دارد، که از Arboform که نوعی ترموپلاستیک مشتق شده از لیگنین و  Biograde  که آن خود ماده ای مشتق شده از سلولوز است بهره برده است.

تولید M440 ECO به دنبال صفحه کلید KBPC PX ECO فوجیتسو به حذف مواد اولیه نفتی مانند پلاستیک های سخت و PVC از فرایند تولید و جایگزینی آنها با مواد تجزیه پذیر کمک خواهد کرد.

فوجیتسو با انتخاب مواد اولیه از ذخایر تجدید پذیر، موفق به افزایش تولید پایدار و کاهش انتشار گاز CO2 طی فرایند تولید شده است. از طرف دیگر به این ترتیب ضایعات پلاستیکی کمتری در چرخه تولید برای دفن شدن بر جای می ماند.

با ساخت این موس دوست دار محیط زیست، فوجیتسو ثابت کرده است که “سبز” بودن به معنای سازش در برابر کاهش کیفیت یا عملکرد محصول نیست. عملکرد مدل ECO به همان خوبی و حتی بهتر از یک موشواره پلاستیکی با کیفیت بالا بوده و دارای جدیدترین امکانات مانند دکمه پیمایش و دقت بالا است که به دلیل سنسور ۱۰۰۰ dpi آن می باشد.

کاربری M440 ECO بسیار راحت تر از مدل های پلاستیکی است. چرا که بدنه Biograde آن که از مواد تجزیه پذیر ساخته شده بسیار انعطاف پذیر بوده و امکان طراحی ارگونومیک را فراهم کرده است.

در طراحی این موس تمرکز بر روی راحتی کاربر بوده و یکی از ویژگی های منحصر به فرد آن قابلیت استفاده آن هم برای کاربران راست دست و هم برای افراد چپ دست است.

Rajat Kakar، معاون سیستم های اداری در بخش ارایه راه حل های IT فوجیتسو در این خصوص می گوید: “همیشه همین نکات ریز است که ارزش کار را بالا می برد. ما می خواهیم ثابت کنیم که می توان جلوی کاربرد مواد تجزیه ناپذیر را درچرخه تولید محصولات IT گرفت.”

موس قابل تجزیه

فوجیتسو برای اثبات ادعای خود، تولید محصولات سبز برای کامپیوترهای رومیزی و موس ECO را آغاز کرده است.

با انتخاب این موس، مشاغل حساس به مسایل زیست محیطی این احساس خوب را خواهند داشت که به کاهش انتشار CO2 کمک می کنند، بدون اینکه دوام یا راحتی محصول قربانی شود و البته بدون پرداخت هیچ مبلغ اضافی.

موس M440 ECO به زودی در اروپا، خاورمیانه و آفریقا عرضه خواهد شد و قیمت گذاری درهر کشور متفاوت خواهد بود.

نظرات[۰] | دسته: دانش و زندگي | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
۱۳ دلیل برای استفاده از کیت برنامه نویسی Qt

برنامه نویسان و کسانی که به برنامه نویسی علاقه دارند، برای استفاده از زبان ها و ابزارهای مختلف برنامه نویسی گزینه های زیادی را می توانند انتخاب کنند. Qt سیمبیان نیز یکی از پلات فورم هایی است که امکانات متعددی در اختیار برنامه نویسان کاربردهای موبایلی قرار می دهد. در این مطلب ۱۳ دلیل برای استفاده از این کیت نرم افزاری ارایه شده است.

——————————————————————————–

پشتیبانی و سرمایه گذاری

Qt یک چارچوب برنامه نویسی منبع باز است؛ اما خیلی سریع تر از پروژه هایی شبیه به خودش کار می کند. زیرا نوکیا سرمایه گذاری و پشتیبانی از آن را به عهده دارد و متعهد شده که به کار توسعه Qt ادامه دهد، امکانات جدید به آن اضافه کند و پیش برد و ارتقای آن را پشتیبانی کند. Qt منبعی از خلاقیت، نرم افزارهایی با کیفیت و راهکارهایی است که با استراتژی امروز و نوآوری نوکیا عجین شده است.

 

استفاده از ویرایشگر بصری

ابزارهای برنامه نویسی بصری به طراحان امکان می دهد که رابط های کاربری زیبا و روان بسازند و همگام با برنامه نویسان برای روند تولید نرم افزار همکاری کنند. این محیط بصری تمام کارهای سخت و سنگینی که شامل مشخص کردن ابعاد و مشخصه های اجزای رابط کاربری است را به صورت خود کار انجام میدهد.

استفاده از IDE قدرتمند و کامل

سازندگان Qt قابلیت ویرایش، طراحی، خطا گیری، مدیریت پروژه، محلی کردن و ابزارهای تألیف را با هم ترکیب کرده اند. هر چیزی که شما برای خلق برنامه های کامپیوترهای دسکتاب و گوشی های هوشمند لازم دارید در Qt پیدا می شود. همه چیز طوری درست شده که در کنار هم کار کنند و دیگر نیازی نباشد برای انجام کارهای متفاوت در یک برنامه در محیط های مختلف حرکت کنید. پکیج هایی مثل این، اغلب صدها پوند قیمت دارد و به هیچ وجه همه زبان های برنامه نویسی را پشتیبانی نمی کند.

رایگان بودن

تمامی ابزارها Qt برای دانلود و استفاده رایگان است و اجازه دارید که از آنها حتی برای ایجاد پروژه های تبلیغاتی خود استفاده کنید. تنها استثنا زمانی است که بخواهید تغییری در ابزارهای Qt ایجاد کنید و آن را با انجمن به اشتراک نگذارید. اگر به این نتیجه رسیدید که این برنامه فقط مال شما نیست، پس برای تان هزینه ای نخواهد داشت.

پشتیبانی از چند پلات فورم

تولید برنامه هایی که با استفاده از یک منبع ساخته شدهاند و هم در کامپیوترهای Mac و هم ویندوز کار کند، بدن Qt کار بسیار حرفه ای و تخصصی است به این دلیل است که بسیاری از برنامه هایی که در چند پلات فورم اجرا می شوند مانند Google Earth و Skype از آن استفاده می کنند.

ثبات و کیفیت

Qt از سال ۱۹۹۲ ایجاد و جدیدترین نسخه آن ۲، ۷، ۴، به تازگی عرضه شده است. همه چیز در Qt تست شده، به طور حرفه ای استفاده شده، تعدیل شده، دوباره عرضه شده و بارها ارتقا پیدا کرده است. در نتیجه، میزان اعتبار بالاتری دارد و استفاده از آن بسیار ساده تر است.

 

انجمن آنلاین

اگر مشکلی داشتید و خواستید در مورد کاری که انجام می دهید با کسی مشورت کنید و گپ بزنید، می توانید از انجمن Qt استفاده کنید. برای این کار یک بلاگ ایجاد شده است؛ البته nntp groups، message boards و mailing lists هم وجود دارد.

 

استفاده از C++

تصور غلطی وجود دارد که می گویند Qt یک زبان برنامه نویسی جدید نیست. اگر برای برنامه نویسی آموزش دیده اید. پس این احتمال وجود دارد که برای بیشتر برنامه های خود از C++ یا Java استفاده می کنید بیشتر برنامه های Qt به زبان C++ به انضمام نوشته می شوند. البته پروژه نهایی می تواند به کلاینت های متفاوتی به راحتی گسترش پیدا کند. Qt این امکان را به شما می دهد که از همان مهارت های زبانی کنونی که دارید استفاده کنید تا نیازی نباشد که چیز جدیدی یاد بگیرید.

 

استفاده از QML

اگر به تازگی شروع کرده اید و می خواهید به سرعت چیزی خلق کنید،احتمالا به Qt Quick علاقه مند می شوید. در اینجا، شما از سازنده رابط کاربری بصری و کد Java Script – style QMLL برای قرار دادن برنامه ها در کنار همدیگر استفاده می کنید به یاد داشته باشید ممکن است قسمت های C++ و QML کاملا با یکدیگر ترکیب شوند و یک نرم افزار واحد را بسازند.

 

استفاده از Python

انجمن Qt به تازگی PySide را عرضه کرده است که به برنامه نویسان Python امکان می دهد تا از عناصر رابط کاربری Qt برای تولید برنامه های قابل اجرا در چند پلات فورم از طریق زبان های قراردادی استفاده کنند. البته PyQt نیز وجود دارد. (هر دو مسیر برای کاربرانی که با Terminal Modeها آشنا هستند و از کدهای منبع تشکیل شده اند).

استفاده در گوشی های آندرویید

بسیاری از اضافات و برنامه های جانبی توسط اعضای انجمن آنلاین Qt ایجاد می شوند به تازگی، امکان انتقال برنامه های Qt به گوشی های هوشمند آندرویید ایجاد شده که نتایج مثبتی نیز داشته است و اگر در آینده توسعه پیدا کند، پنجره ای باز از فرصت ها به روی برنامه نویسان گوشی های هوشمند Qt خواهد گشود.

منبع باز و ایجاد فرصت های جدید

مثالی که از آندرویید زدیم، تنها یکی از راه ها برای نشان دادن قدرت انجمن منبع باز Qt است. ابزارها و متعلقات جدید به طور منظم ایجاد می شوند. اگر تا به حال حتی به یکی از آنها هم بر نخورده اید، چیزی نیست که شما را از ساختن آن منع کند؛ پس آن را بسازید و به انجمن هدیه کنید.

 

مستند سازی

بعد از ۱۸ سال تجربه در این کار، اعضای Qt مستندات بسیاری را گرد هم آورده اند، از نسخه های راهنما گرفته تا یادداشت های تئوری و خرده یادداشت های دستی. بعد از پیوستن به نوکیا، منبع غنی دیگری نیز مثل Forum Nokia نیز وجود دارد.

نظرات[۰] | دسته: دانش و زندگي | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان (۲)


در قسمت اول این مطلب به بخشی از پیش بینی ها در زمینه رایانش اشاره کردیم مانند خودرو های بدون راننده، یگانگی، کامپیوتر باهوش و … . در این مطلب به بخش دیگری از فناوری های بزرگ آینده اشاره می کنیم.


 

۶- نانو روبات ها

نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان

براساس پیش بینی ها در آینده ای نه چندان دور در کارهایی همانند جراحی که دقت بالایی نیاز است. نانوروبات ها – وبات های بسیار ریزی که از ماد مصنوعی یا بیولوژیکی ساخته شده اند و ابعاد آنها تنها یک میلیاردیوم یک متر است – کاربرد بسیاری خواهند داشت. به گفته متخصصان، فناوری نانو می تواند در ترمیم یا جایگزینی بافت های بدن و همچنین تشخیص بیماری، درمان سلول های سرطانی و انجام کارهایی در مقیاس میکروسکوپ کمک شایانی کند. هم اکنون دانشمندان موسسه روباتیک و سیستم های هوشمند در سوییس در حال آزمایش نانوروبات هایی هستند که از طریق بینی بیمار به بدن وی تزریق می شوند. این روبات های ریز از طریق بینی به بافت چشم راه پیدا می کنند و می توانند لخته خون را از روی چشم بیمار جدا کنند.

 

۷- کامپیوترتان شما را زیر نظر دارد

نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان

 

کینکت، کنسول بازی مایکروسافت تنها فناوری تشخیص حرکت نیست که مایکروسافت این روها روی آن کار می کند. اخباری که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ از این شرکت نشت کرده، نشان می دهد که متخصصان مایکروسافت در حال بررسی پروژه ای هستند که «کامپیوتر شما، گذرگاه شما» نام داردو بخشی از سیستم عامل ویندوز ۸ است که قرار است به زودی عرضه شود.

یکی از محتمل ترین حدسیات در مورد این سیستم عامل آن است که به فناوری ردیابی چشمی مجهز است؛ به این معنی که کامپیوتر از طریق وب کم متوجه می شود که چه زمانی شما چشم تان را از صفحه نمایش بر می دارید و به این ترتیب، ویدیوی در حال پخش را متوقف می کند. گفته می شود که ویندوز ۸ به فناوری تشخیص چهره نیز مجهز خواهد بود و به جای درخواست رمز عبور یا اثر انگشت با تشخیص چهره تان شما را شناسایی کرده و زمانی که به کامپیوترتان نزدیک می شود، خود به خود روشن شده یا هنگامی که از اتاق تان بیرون می روید خاموش می شود. گمانه زنی ها حاکی است که نسخه آزمایشی ویندوز ۸ اواخر سال میلادی جاری به بازار عرضه خواهد شد، اما هنوز معلوم نیست که مجهز به فناوری تشخیص چهره است یا خیر.

۸- جاسازی کامپیوتر شخصی در مغز

نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان

 

به تازگی فناوری طراحی شده که شما را قادر می سازد از طریق فکر کردن کامپیوترتان را کنترل کنید. دانشمندان مرکز وادزوورث در نیویورک سیستمی ساخته اند که می تواند الگوهای الکتریکی مغز را آشکارسازی کرده و آنها را به فرمان های کامپیوتری تبدیل کند. در سیستم هایی که تاکنون در این زمینه طراحی شده، کاربر برای استفاده می بایست از تعدادی الکترود و نوعی ژل روی سرش استفاده می کرد، ما دانشمندان در حال آزمایش روی الکترودهایی هستند که در کاسه سر کاشته می شوند. آنها امیدوارند که از این فناوری بتوانند در ایجاد ارتباط میان اعضای بدن و کامپیوتر بهره ببرند. برای رسیدن به رایانش امواج مغز راهی طولانی در پیش است، اما این حیطه از صنعت فناوری، جذابیت ها و کاربردهای بسیاری دارد.

 

۹- روبات های همه کاره

نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان

 

تا زمانی که روبات بتوانند تمامی کارهای خانه را انجام دهند، زمان زیادی نمانده است. شرکت ویلوت گاراژ، شرکتی کالیفرنیایی است که در زمینه ساخت و طراحی روبات ها فعالیت می کند. این شرکت قصد دارد روبات هایی را طراحی کند که بتواند در تمامی کارهای خانه، از آوردن چای گرفته تا جاروبرقی کشیدن و شستن ظرف ها کمک کنند. البته ناگفته نماند که روبات های این شرکت به قدری گران قیمت هستند که نباید انتظار داشته باشیم به این زودی ها افراد از روبات های همه کاره استفاده کنند.

 

۱۰- مگا هسته ای

نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان

اگر دوست دارید که از پردازشگر چند هسته ای در کامپیوتر خانگی تان استفاده کنید، باید گفت که قدرتمندترین پردازشگری که بتوانید در بازار بیایید، شش هسته در یک تراشه است. اما می توان این نوید را داد که اینتل در حال آزمایش روی پردازشگرهای ۴۸ هسته ای است. دانشمندان اینتل ادعا می کنند که ساخت یک تراشه با هزار هسته نیز از نظر تئوری امکان پذیر است. البته هنوز معلوم نیست که تراشه هزار هسته ای چقدر سرعت خواهد داشت. اما دانشمندان اینتل بر این باورند که تراشه های ۴۸ هسته ای نمی توانند سریع تر از یک پردازنده ۸۳/۱ گیگاه هرتزی پردازش کنند. در واقع بزرگ ترین چالش این تراشه ها سرعت نیست. بلکه استفاده از این تراشه مستلزم طراحی دوباره نرم افزار است. زیرا نرم افزارهایی همانند ویندوز ۷ از نوع ۶۲ بیتی فقط می توانند ۲۵۶ هسته را پشتیبانی کنند. به هر حال، شاید دانشمندان اینتل اولین افرادی نباشند که هزار هسته را در یک تراشه جا داده اند. زیرا در دسامبر گذشته دانشمندان اسکاتلندی ادعا کردند که تراشه هزار هسته ای طراحی کرده اند که ۲۰ برابر سریع تر از همه پردازنده هایی که تاکنون به بازار آمده، پردازش می کنند.

نظرات[۰] | دسته: دانش و زندگي | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان (۱)


پیدایش فناوری هایی مانند تبلت ها، هدست های بلوتوث و خودروهای برقی این باور را القا می کنند که ما به قهرمانان داستان های علمی – تخیلی قرن بیستم تبدیل شده ایم. ناگفته نماند که برخی از این فناوری ها هنوز راه طولانی برای ظهور در پیش دارند، اما پیشگویان و مهندسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی کرده اند که در آینده های نزدیک دیگر نیازی به رانندگی کردن وجود ندارد، روبات ها برای انسان ها آشپزی خواهند کرد، کامپیوترها در جیب جا می گیرند و ابزارها از طریق ذهن قابل کنترل خواهند شد و تمامی اینها از طریق رایانش میسر می شود.


نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان

در ادامه به بخش نخست از این پیش بینی ها در زمینه رایانش می پردازیم.

۱٫ خودروهای بدون راننده

 از یک اشمیت، مدیر اجرایی گوگل می گوید: این تصور که خودروها قبل از کامپیوتر اختراع شده اند، غلط است. وی معتقد است که به زودی خودروهایی ابداع می شوند که خودشان رانندگی می کنند. در همین راستا، گوگل از خودرویی رونمایی کرده که شوالیه سوار کار نام دارد و در اکتبر سال ۲۰۱۰ حدود ۱۴۰ هزار مایل را در خیابان های کالیفرنیا بدون سرنشین رانندگی کرد. این خودرو از فناوری هایی نظیر دوربین های ویدیویی، حسگرهای رادار، یک لیزر برای تخمین فاصله و هوش مصنوعی برای تعیین مسیر استفاده می کند گوگل تایید می کند که این خودرو بدون راننده ره آورد پیشرفت علوم کامپیوتری است.

 

نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان
نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان

۲- یگانگی

 

ری کورزویل (Ray Kurzwiel)، یکی از پیشگویان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه گروه تحقیقاتی اش زمان بسیاری را برای توسعه سناریوهای آینده فناوری صرف کرده اند. به طور مثال، آنها پیش بینی کرده اند که اینترنت در سال ۲۰۵۰ تریلیون (یک با ۱۸ صفر) برابر سریع تر از اینترنت کنونی است. اما مهم ترین پیشگویی کورزویل به تئوری یگانگی (Singularity) بر می گردد. یگانگی یعنی لحظه ای که انسان ها از نظر فیزیکی با ماشین ها ادغام می شوند. به عقیده کوروزیل، یگانگی نقطه عطف فنی است که انسان ها را به سمت فناناپذیری پیش می برد. کورزویل همچنین پیش بینی می کند که ذهن انسان ها با گذشت زمان سریع تر پردازش کرده و ظرفیت ذهن افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، روزی فرا خواهد رسید که انسان ها قادر خواهند بود دانش خود را از روش های دیگری مثل انتقال فایل در کامپیوترهای امروزی با دیگران به اشتراک می گذارند. بر همین اساس، دیگر هک کردن به کامپیوترها محدود نمی شود و هکرها در آینده می توانند به مغز انسان نیز نفوذ کنند و بسیاری از ما به ارتش «زامبی های سایبر» تبدیل خواهیم شد.

 

۳- کامپیوتر باهوش

 

در حالی که کورزویل و تیم اش پیش بینی های شان را تا تئوری «برگ های چای دیجیتال» نیز پیش برده اند، گروهی از محققان شرکت IBM ابرکامپیوتری با نام واتسون ساختند که همه دانشمندان انگشت به دهان ماندند. در ۱۴ فوریه گذشته، این ابر کامپیوتر توانست دو رقیب انسان خود را در یک آزمایش هوش شکست دهد. واتسون دروازه ای را به روی آینده هوش مصنوعی باز کرد، زیرا این ابر کامپیوتر می تواند حقایق را دریابد و در مقابل صحبت های انسان واکنش نشان دهد. بیشتر کامپیوترهایی که می توانند با انسان سخن بگویند، به گونه ای برنامه ریزی شده اند که کلید واژه هایی همانند تلفن زدن، بازی کردن و جست و جو از پیش برای آنها تعریف شده و براساس آنها می توانند حرف انسان را درک کنند اما واتسون این گونه نیست. این ابر کامپیوتر همانند انسان معانی کلمات و جمله را درک می کند و سپس به طور خودکار تصمیم می گیرد که بهترین پاسخ را ارایه دهد. واتسون با ۱۵ ترابایت (یک تریلیون بایت) حافظه رم، حدود ۲ هزار و ۸۸۰ هسته پردازش دارد و با سرعت ۸۰ تریلیون عملیات ریاضی را در هر ثانیه محاسبه می کند.

نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان
نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان

۴- کامپیوترها در جیب جا می گیرند

 

متخصصان و مهندسان صنعت فناوری در گذشته آرزو داشتند روزی فرا رسد که کامپیوترها از شکل لپ تاپ یا ماشین های رومیزی امروزی فراتر رفته و به ابزارهایی تبدیل شوند که در دست جا می گیرد و در واقع اندازه آن در حد یک مانیتور و کیبورد است. البته تاکنون در این زمینه پیشرفت های خوبی انجام گرفته است. به طور مثال، موتورولا ابزاری با نام Atrix4G معرفی کرده که در واقع یک گوشی هوشمند مبتنی بر آندرویید دو هسته ای است. این گوشی هوشمند می تواند به یک دستگاه گیرنده و فرستنده وصل و به یک کامپیوتر مبتنی بر ویندوز ۷ تبدیل شود. زمانی که کاربر کارش با این کامپیوتر تمام می شود، می تواند آن را از دستگاه کشیده و به عنوان یک گوشی از آن استفاده کند.

نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان

۵- RFID کاشته شده در بدن

دنیایی را تصور کنید که دیگر لازم نیست برای خرید کالا از کارت اعتباری استفاده کنید، برای باز کردن در پارکینگ خانه تان نیاز به فشار دادن دکمه ای ندارید یا برای تشخیص هویت تان دیگر لازم نیست که اثر انگشت به جا بگذارید. بلکه تمامی این کارها را با یک بار اسکن شدن بدن تان توسط یک دستگاه یا حسگر انجام می دهید. این ایده ای است که با کاشت یک قطعه RFID (تشخیص فرکانس رادیویی) در بدن میسر می شود. هم اکنون شرکت FDA تراشه ای با نام VeriChip را مورد آزمایش قرار داده که مخصوص کاشت در بدن انسان بوده و توسط شرکت PositiveID طراحی شده است. این شرکت قصد دارد از این فناوری برای آشکارسازی بلادرنگ میزان گلوکز خون در بدن بهره ببرد.

این تراشه تمامی اطلاعات مربوط به شخص را ذخیره کرده و علاوه بر این، پرونده پزشکی دیجیتالی را برای وی ایجاد می کند. به این ترتیب به نظر می رسد که کاشت ریزتراشه در بدن انسان برای دریافت و انتقال اطلاعات مربوط به شخص قریب الوقوع است.

نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان
نفوذ صفر و یک تا جسم و روح انسان

ادامه دارد…

نظرات[۰] | دسته: دانش و زندگي | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
تعظیم و عذرخواهی روسای سونی

چند روزی است که شبکه بازیهای آنلاین پلی استیشن توسط هکرها مورد حمله قرار گرفته و تعطیل شده است. چند روز پیش این شبکه به ناگهان از کار افتاد و پس از گذشت مدت زیادی پاسخی از سونی دریافت نشده تا اینکه خبر هک شدن این شبکه منتشر شد. بعضی ها فکر می کنند این حمله پاسخی است به عملکرد سونی در شکایت کردن از جورج هاتس جوان ۲۱ ساله ای که سیستم عامل پلی استیشن را آنلاک کرده بود.


هم اکنون که مدتی از غیر قابل استفاده شدن این شبکه می گذرد خبری ناامید کننده تر مبنی بر به سرقت رفتن اطلاعات کارت اعتباری بیش از ۲٫۲ میلیون نفر از کاربران این شبکه منتشر شده است.

اولین منبع این خبر کوین استفانز بود که مدعی شد در یک انجمن آنلاین با فردی که ادعای در اختیار داشتن این پایگاه داده را داشت صحبت کرده بود.

سونی
تعظیم و عذرخواهی روسای سونی

پس از این خبر، به نقل از روزنامه دیلی‌میل انگلیس سه تن از مدیران ارشد شرکت سونی برای عذرخواهی از ۷۷ میلیون کاربر شبکه آنلاین پلی‌استیشن به دلیل هک شدن این شبکه و سرقت تمامی اطلاعات کاربران در کنفرانسی خبری و در برابر دوربین‌های خبری به مشتریان خود تعظیم کردند.

این اقدام همزمان با آن صورت گرفت که این شرکت از ادامه کار این سرویس در این هفته و ارائه برخی پاداش‌ها به کاربران برای جبران مشکلات (و البته دلسرد نشدن آنان) خبر داد.

کازو هیرای مدیر واحد پلی‌استیشن شرکت سونی که همزمان با دو مدیر ارشد دیگر شرکت سونی به رسم همیشگی ژاپنی‌ها و برای عذرخواهی برای چند ثانیه به صورت تمام قد در برابر دوربین‌های خبری تعظیم کرده بود در این خصوص گفت: ما عمیقا عذرخواهی خود را به دلیل این مشکلاتی که به وجود آوردیم اعلام می‌کنیم.

تعظیم و عذرخواهی روسای سونی

نزدیک به سه میلیون کاربر بریتانیایی در میان ۷۷ میلیون کاربر شبکه آنلاین پلی‌استیشن وجود دارند که اطلاعات آنها در بی‌سابقه‌ترین هک اینترنتی دزدیده شده است.

اگرچه شرکت سونی همچنان بر محفوظ بودن اطلاعات کارت‌های اعتباری کاربران و دزدیده نشده آنان تاکید دارد اما اخیرا در یک فروم ویژه هکرها بسته کامل این اطلاعات به صورت کامل به حراج گذاشته شده است.

اگر چه طبیعتا کسی قادر به تایید این ادعای هکرها نیست اما خود آنها مدعی هستند که این بسته اطلاعاتی شامل نام کاربری، آدرس پستی، شماره کارت، رمز عبور و حتی شماره سه رقمی امنیتی مندرج بر پشت کارت اعتباری کاربران است و برخی گزارش‌ها تعداد این کارت‌های اعتباری را بالغ بر ۲٫۲ میلیون کارت اعتباری دانسته‌اند.

در همین حال برخی سایت های اینترنتی با انتقاد از رفتار شرکت سونی، عذرخواهی این شرکت پس از دو هفته از هک شدن شبکه آنلاین پلی استیشن را دیرهنگام دانسته و حتی آن را تمسخر کرده‌اند.

اگر چه شاید دیرهنگام بودن این عذرخواهی و بزرگی این قصور شرکت سونی را نتوان نادیده گرفت اما عذرخواهی مدیران این شرکت در برابر مشتریان امریست که باید سرلوحه مدیران دیگر شرکت‌ها علی‌الخصوص مدیران هموطنمان در مواقع لزوم قرار بگیرد.

نظرات[۰] | دسته: دانش و زندگي | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
انقلاب روبات ها


آرزو های دور و دراز برای ایجاد تغییرات کلی و حکمرانی بی چون وچرا بر تمامی جنبه های زندگی و یا میل به برخورداری از رفاه بیشتر، ما را بیش از پیش برای داشتن ربات های هوشمند حریص کرده است. وابستگی ما به ربات‌ها به خاطر امتیازاتی که به همراه دارند ،بدون شک افزایش خواهد یافت و این موضوع تأثیرات عمیقی را به لحاظ اجتماعی بر جای خواهد گذاشت ومی توانند انقلاب عظیمی را در سالیان اینده زندگی بشر ایجاد کند.


 

انقلاب روبات ها

تاکنون ربات‌ها:

 

۱٫ پتانسیل زیادی برای انجام کارهای سریع‌تر از انسان دارند.

۲٫ نسبت به ویرایش‌های انسان‌ها رسیدگی کمتری می‌خواهند.

۳٫ .در صورت اشتباه به راحتی قابل جلوگیری هستند.

۴٫ .در سطح بالایی از کیفیت قرار دارند.

برای تکامل ربا ت ها نیاز به اجرای گامهای زیر داریم :

پنج گام تکاملی ربات ها

 

هوش مصنوعی

 

هوش مصنوعی به منزله آب مقدس در صنعت رباتیک است. محققات در تلاشند تا تعامل با انسان ها و درک احساسات آنها را به ربات ها بیاموزند. ما انسان ها باید به جای رویاپردازی در پی برداشتن گام هایی هر چند کوچک جهت ورود به دنیای هوش غیر انسانی باشیم.

اهمیت تأمین انرژی

 

موتور های احتراق و باتری های موجود با محدودیت هایی در زمینه تأمین انرژی مواجه هستند. سلول های سوخت رسان میکروبی نیز تنها قدرت تأمین انرژی یک ربات کوچک آزمایشگاهی را دارند اما زمانی که آنها فعالیت مداوم خود را آغاز کنند، چنین سوختی برای یک ربات خانگی مناسب نخواهد بود.

ارتباطات غیر شفاهی

 

یک ربات خانگی باید احساسات شما را در زمان عصبانیت یا  ترس تشخیص بدهد. در حال حاضر بعضی از ربات ها قادرند زبان حرکات ساده بدن و آهنگ کلام را تشخیص بدهند. گر چه این موارد هنوز هم نیازمند ارتقاء بیشتری است.

حواس پنج گانه

 

تحقیقات و ارزیابی  ها در خصوص احساسات ربات ها هنوز ادامه دارد؛ چرا که هنوز هم احتمال دارد یک ربات هنگام دست دادن با شما انگشتانتان را خرد کند! حس لامسه این ماشین ها شاید با یک دهه کار به سطح قابل قبولی برسد اما حواس بینایی، بویایی و چشایی شان نیازمند قدرت تعبیر و تفسیر بیشتری هستند.

قانون گذاری

 

افزایش تعامل بین انسان ها و ربات ها به ایجاد زمینه  های قانونی و اخلاقی خواهد انجامید که دولت  ها می توانند در موارد قضایی به آنها استناد کنند.

در ادامه به معرفی چند ربات  کار امد می پردازیم:

ربات های جنگجو

انقلاب روبات ها

زمانی که صحبت از آینده رباتیک به میان می آید، این سؤال در ذهن اغلب مردم شکل می گیرد که آیا احتمال سرکشی ربات ها و کشتن مردم توسط آنها وجود دارد؟ این سؤال خوبی است؛ زیرا یکی از فعال ترین حوزه های تحقیقات رباتیک در بخش نظامی صورت می گیرد که حاصل آن را می توان در میدان های جنگ عراق و افغانستان نیز مشاهده کرد.

ربات ها به نحو فزاینده ای در اغلب موقعیت های نظامی مخاطره آمیز مانند پاکسازی مین، عملیات شناسایی دشمن و خنثی سازی بمب مورد استفاده قرار می گیرند. هم اکنون هزاران خدمات گوناگون رباتیک به صورت فعال در حال ارائه شدن است که ربات های تانک مانند سریع و قابل حمل Packbot و Talon از محصولات Foster – Miller نیز در این دامنه جای می گیرند.

یا ربات هایی مانند Aeryon Scout که اندازه آنها کمی بزرگ تر از یک پرنده است و از طریق ماهواره و آنتن قابل کنترل هستند. به احتمال زیاد در آینده شاهد ظهور ربات هایی خزنده و پرنده یا حشره مانند نیز خواهیم بود.

اغلب ربات هایی که برای پیاده نظام ارتش طراحی می شوند، به لحاظ ظاهری و تحرک به انسان شباهت دارند. مثلاً Petman یک ربات انسان نما است که بخش اعظمی از فناوری خود را از ربات تمام جنگی BigDog وام گرفته است. دانشگاه باک نل نیز هم اکنون در حال طراحی رباتی انسان نما به نام tBot برای ارتش آمریکا است.

با شروع این پروژه در سال ۲۰۰۹، کریستوفر کارنی، یکی از اعضای کنگره آمریکا، اذعان کرد که «این ربات دقیقاً همان چیزی است که ما به آن نیاز داشتیم. ما در صدد تجهیز و ارتقای ارتش خود جهت نبرد های فرامرزی هستیم که این ابزار کاملاً برای ما کاربردپذیر است.»

گام بعدی این است که این ربات های جنگجو بدون نیاز به کنترل شدن توسط انسان ها، به نبرد بپردازند. آژانس پروژه  های تحقیقاتی پیشرفته فرامرزی آمریکا (DARPA) در سال ۲۰۰۷با حضور ربات های هوشمند جنگجو، یک مسابقه بین المللی در زمینی به وسعت ۶۰کیلومتر برگزار کرد که یک جایزه ۲میلیون دلاری نیز برای برنده مسابقه در نظر گرفته شده بود.

سریع ترین اتومبیل رباتیک بدون سرنشین که حاصل کار مشترک دانشگاه کارنگی و شرکت جنرال موتورز بود، این فاصله ۶۰مایلی را در عرض ۴ساعت طی کرد.

وقتی یک ربات به تنهایی بتواند از عهده پیمودن چنین مسیری برآید می توان گفت که گام بسیار بزرگی به جلو برداشته شده و نکته بزرگ تر از آن، هوشمندی این ابزار ها در شناسایی و انهدام اهداف است.

با آگاهی از این مطلب در خصوص عملکرد و خلقیات ربات ها دو پرسش به ذهن می آیند: رباتی مثل Killerdozer 3000چگونه هدف را شناسایی می کند و با دقت بالا به سوی آن نشانه می رود؟ آیا اصلاً یک ربات در خصوص جنایات و فجایعی که در یک جنگ رخ می دهد، خود را مسئول خواهد دانست؟

اِد گادر، رئیس گروه راهکاری فناوری، در بخش فناوری دفاعی Qinetiq در این باره می گوید: «ما همواره به دنبال سربازهایی هستیم که خود در خصوص مرگ و زندگی شان تصمیم گیری کنند و این کاری است که از عهده ربات ها ساخته نیست.»

کره جنوبی هم درصدد است تا به وسیله ربات  ۱SGR -A سامسونگ در مرز خود با کره شمالی صف آرایی قدرتمندتری کند که این حرکت ممکن است مناقشات بین دو کره را به مرحله دیگری وارد کند. اسلحه ویژه ۱SGR -A قادر است هر هدفی را در فاصله ۲٫۵کیلومتری شناسایی کند و در این حالت اگر شما رمز عبوری که دشمن نبودن شما را اثبات می کند فراموش کرده باشید، دچار دردسری جدی خواهید شد!

ربات‌های راننده

انقلاب روبات ها

یکی از مسائل کلاسیک در هوش مصنوعی که در کتاب‌ ها و مراجع برای فهم بیشتر یک عامل هوشمند و بررسی آنها مطرح می‌ شود، خودرویی است که به یک ربات راننده هوشمند مجهز بوده و بدون نیاز به رانندگی انسان، قادر است ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در خیابان‌ ها حرکت کند و در نهایت مسافران را سالم به مقصد برساند.

شبیه این طرح روی هواپیما‌های امروزی که به  Autopilot(خلبان اتوماتیک) معروف‌ هستند پیاده ‌سازی شده است. این سیستم داده ‌های خود را از رادار و برنامه ‌های پرواز و… می ‌گیرد. به طور کلی طراحی و پیاده ‌سازی یک راننده هوشمند به مراتب سخت ‌تر و دارای پیچیدگی‌ های بیشتری است، زیرا او در خیابان ‌های شلوغ نزدیک به سایر خودرو‌ها که دارای راننده هستند می ‌راند و فقط قادر است در ۲ بعد حرکت کند.

فعالیت در این زمینه ادامه دارد و اخیراً چند شرکت تولید کننده خودرو محصولاتی را تولید کرده ‌اند که بدون دخالت راننده می ‌توانند پارک دوبل را انجام بدهند. این یکی از چندین کاری است که یک راننده باید در حین رانندگی انجام دهد و هنوز تا راننده هوشمند کامل فاصله زیادی دارد.

برای رانندگی، سیستم هوشمندی لازم است که توانایی انجام کارهای زیر را داشته باشد:

 

۱-  درک محیط به وسیله حسگرها

۲-  دانستن موقعیت مبدا و مقصد و مسیر بین آنها

۳-  ‌پیدا کردن مسیر در ترافیک (برنامه حرکت)

۴- عملیات مربوط به مکانیک خودرو

از ۴ مورد بالا مورد دوم و چهارم به صورت کامل حل شده‌ اند، مورد اول تقریباً حل شده و بسرعت در حال پیشرفت است. مسأله مهمی که هنوز راه حل کامل و قطعی برای آن وجود ندارد، مورد سوم است.

حال توضیح مختصری در هر مورد بیان می ‌کنیم:

 

۱-‌ حسگرها (Sensors) : در یک خودروی هوشمند حسگرها نقش جمع ‌آوری اطلاعات را دارند. حسگر‌ها باید بتوانند اطلاعاتی را که یک انسان در حین رانندگی در اختیار دارد برای خودرو فراهم کنند. برای این منظور به نظر می ‌رسد چندین دوربین برای دریافت تصاویر سایر خودروها و عابران ضروری است. همچنین برای اندازه ‌گیری فاصله‌ ها حسگرهای لیزری و برای مسیریابی نیز استفاده از GPS لازم است.

۲- توانایی یافتن موقعیت مبدا و مقصد، سال‌ هاست که در دسترس است. این سیستم‌ ها از نقشه‌ های ماهواره‌ ای و یک پایگاه داده از اطلاعات خیابان‌ ها و مسیرها استفاده می کند و با الگوریتم ‌های ویژه مسیریابی، یک مسیر خوب را پیدا می ‌کند.

۳ـ‌ پیدا کردن مسیر کلی بین مبدا و مقصد با استفاده از الگوریتم ‌های هوش مصنوعی امکان ‌پذیر است و الگوریتم ‌های معقولی برای این کار وجود دارد. ولی این که خودرو در طول این مسیر چگونه حرکت کند و از بین خودروهای دیگر بگذرد تا هم امنیت حفظ شود و هم سرعت معقول باشد، کار دشواری است که تاکنون یک راه حل قطعی با زمان مناسب برای آن پیدا نشده است.

۴- با پیشرفت فناوری، کنترل کارکرد موتور بیشتر به سوی کنترل رایانه ‌ای پیش می ‌رود. این رویکرد موجب شده است تا نرم ‌‌افزارهای هوش مصنوعی بیشتر بتوانند در این امر دخیل باشند.

اخیراً شرکت گوگل ربات راننده ‌ای طراحی کرده است که روی یک خودروی تویوتا Prius در یکی از بزرگراه‌ های ایالات متحده در حال آزمایش است. این خودرو که از یک نرم‌ ‌افزار هوش مصنوعی استفاده می ‌کند، قادر است هر چیز نزدیک خودرو را به وسیله دوربین‌ ها، لیزر و GPS حس کند و تصمیماتی را که یک راننده انسان می ‌گیرد تقلید کند. این خودرو همچنین اطلاعات کاملی در مورد جاده ‌ها، بزرگراه ‌ها و خیابان مانند محدودیت سرعت، مکان ‌های علائم رانندگی و… در پایگاه داده ‌های خود دارد. این پروژه زاییده افکار سباستین تران (Sebastian Thrun) مدیر آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشگاه استنفورد بوده که از مهندسان شرکت گوگل نیز هست. او سال ۲۰۰۵ رهبری تیم دانشگاه استنفورد را در مسابقات طراحی و ساخت خودرو‌های هوشمند به عهده داشت. این تیم موفق شد رتبه اول مسابقات را برای رانندگی هوشمند در بیابان به خود اختصاص دهد.

در این طرح آزمایشی خودرو کاملاً به صورت خودکار عمل نمی ‌کند، بلکه علاوه بر شخصی که پشت فرمان قرار دارد تا اگر خودرو منحرف شد آن را کنترل کند، یک متخصص فنی نیز بر عملکرد سیستم نظارت می ‌کند. البته این خودرو در تست‌ های مختلف توانسته بیش از ۱۰۰۰ مایل را بدون دخالت انسان و بیش از ۱۴ هزار مایل را تنها با دخالت‌ های جزئی انسان بپیماید. در حال حاضر برای کنترل این خودرو تنها لازم است ۳ کار انجام گیرد: فشردن کلید قرمز نزدیک دست راست، گرفتن ترمز و چرخاندن فرمان در مواقع خطرناک. البته این کارها در یک رانندگی آزمایشی تنها ۲ بار انجام شد، بار اول زمانی که یک دوچرخه ‌سوار چراغ قرمز را رد کرده بود و بار دیگر وقتی بود که خودروی جلویی ایستاد و برای پارک کردن با دنده عقب حرکت کرد. البته به نظر می ‌رسد سیستم هوشمند به تنهایی قادر بود که از وقوع حادثه در این موارد جلوگیری کند.

این خودرو می ‌تواند برای انواع رانندگی از محتاط (که بیشتر متمایل به این است که حق تقدم را به خودروهای دیگر بدهد) تا پرتکاپو (که بیشتر تمایل دارد خود اول برود) برنامه ‌ریزی شود.

هر چند تا تولید انبوه این نوع خودرو‌ها فاصله زیادی وجود دارد، ولی متخصصانی که در این زمینه فعالیت می ‌کنند عقیده دارند طراحی این نوع خودرو‌ها زندگی بشر را یک بار دیگر مانند اینترنت متحول خواهد کرد.

راننده ‌های هوشمند بسیار سریع‌ تر از انسان عکس‌ العمل نشان می ‌دهند، دید ۳۶۰ درجه دارند و در حین رانندگی دچار حواس‌پرتی و خواب ‌آلودگی نمی ‌شوند، به همین دلیل این نوع خودرو‌ها باعث کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ ای خواهند شد، چرا که قادر هستند با حفظ امنیت بسیار نزدیک‌ تر با خودروهای دیگر حرکت کنند که در این صورت ظرفیت جاده‌ ها را تا ۲ برابر افزایش خواهند داد. البته برای تضمین، امنیت این خودرو‌ها باید بسیار قابل اطمینان‌ تر از رایانه‌ های شخصی امروزی باشند که گهگاه دچار مشکل می ‌شوند. علاوه بر تمام مواردی که در بالا ذکر شد به دلیل استفاده از هوش مصنوعی، مصرف سوخت نیز در این خودرو‌ها بهینه خواهد بود.

ربات های کارگر

انقلاب روبات ها

در دهه آینده ربات ها زندگی کاری ما را به شدت تحت تأثیر قرار خواهند داد. بنابر اظهار فدراسیون بین المللی رباتیک قیمت ربات ها با وجود هزینه  تولید زیادشان در مقایسه با سال ۱۹۹۰، با یک کاهش ۷۵ درصدی روبه رو بوده است.

گرایش مردم به سمت به کارگیری ربات ها روز به روز در حال افزایش است؛ زیرا آنها در این صورت یک کارگر مکانیکی سریع، دقیق و ارزان قیمت برای کارهای خود در اختیار خواهند داشت.برای مثال اگر ما قصد رفتن به سر کار را داشته باشیم به اتوبوسی سوار خواهیم شد که نیازی به یک راننده انسان ندارد و به این ترتیب ۶۰درصد هزینه های راهبری وسایط نقلیه کاهش می یابد. در صنعت اتومبیل سازی بازوهای رباتیک به کاهش ۵۰درصدی میزان نیروی کار کمک کرده اند.

تقریباً نیمی از ۸۰۰۰۰۰ربات فعال در صنایع مختلف در سراسر دنیا، ساخت کشور ژاپن هستند. لزوم به کارگیری پرستارهای مکانیکی نیز که در بالا از آن بحث شد، در کشورهایی که میانگین سن جمعیت آنها رو به کهولت می رود، نمود بیشتری می یابد زیرا برای نگهداری از این قشر سالمند نیروی کار به اندازه کافی وجود ندارد. بخش کشاورزی، حوزه دیگری است که از فناوری ربات ها سود می برد. در حال حاضر مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) یک گلخانه آزمایشی از گوجه فرنگی و گیلاس ایجاد کرده است که ربات های کوچک اداره آن را بر عهده دارند.

این ربات ها به وسیله سنسورهای خود یک به یک گیاهان گلخانه را کنترل می کنند و سپس به وسیله سیستم بصری شان، رسیده یا نرسیده بودن گوجه فرنگی  ها را تشخیص می دهند.

چنین پیشرفت هایی می تواند به زودی در کشت و کار میوه که نیازمند نیروی انسانی فراوانی برای چیدن و انبار کردن محصولات است و در اقتصاد توسعه یافته کنونی نیز کارآمدی خود را از دست داده است، انقلابی به پا کند.

در حالی که ما تلاش می کنیم از مزایای ربات ها به طور غیر مستقیم سود ببریم، آنها در منزل ما نیز می توانند موجودات مفیدی باشند. شرکت iRobot اعلام کرده که ربات جاروبرقی Roomba از زمان معرفی به بازار تا کنون پنج میلیون دلار فروش داشته است.

کولین انجل، مدیر عامل این شرکت می گوید: «ما به وضوح شاهد مقبولیت این فناوری در بین مردم هستیم. این ابداعات برای آینده ما راهکارهایی ارائه می دهند که روند زندگی مردم را به سرعت با تفاوت های چشمگیر فراوانی روبه رو می سازد.»

Robomow و Mowbot هم دو رباتی هستند که با فناوری مشابه، کار کوتاه کردن چمن های باغچه شما را بر عهده می گیرند. ربات های خانگی که ما از مدت ها پیش به وسیله کتاب  ها و فیلم  های تخیلی خود را برای روبه رو شدن با آنها آماده کرده ایم، زحمت بسیاری از خرده کاری  های ملال آور را از سر ما کم می کنند که در جای خود بسیار خوشحال کننده است.

دوست ربات من

انقلاب روبات ها

تعلی رغم پیشرفت  های علمی صورت گرفته در صنعت رباتیک، ما هنوز هم در آرزوی داشتن ربات هایی هستیم که بتوانیم در سطح اجتماعی با آنها ارتباط برقرار کنیم. جا یانگ سانگ و ربکا گرینتر از محققان مؤسسه فناوری جرجیا روی نحوه تعامل مردم با ربات جاروبرقی مانند دادن اسم و شخصیت به او، تحقیقاتی انجام داده اند: «بعضی از مردم لباس به تن این ربات کرده اند.در حقیقت برخی این کار را طوری انجام می دهند که گویی یک شرکت مخصوص برای طراحی لباس Roomba تأسیس شده است.» روزنامه واشنگتن پست نیز اخیراً در خصوص نحوه برقراری ارتباط سربازان آمریکایی که برای جنگ های سخت آموزش می بینند با ربات های نظامی Packbot و Talon، گزارشی را تهیه کرده است.در کل به نظر می رسد که هم اکنون یک خلاء رباتی در زندگی ما به وجود آمده است. بر اساس گزارش فدراسیون بین المللی رباتیک از بین ۴/۴ میلیون ربات خانگی که در سال ۲۰۰۹به فروش رسیده اند، ۲/۸ میلیون عدد آن فقط برای مقاصد سرگرمی و تفریحی استفاده می شوند. شما می توانید با «آدم آهنی  های خدمتگزار» از لحاظ اجتماعی ارتباط برقرار کنید که بدون شک ربات PARO به عنوان یکی دیگر از محصولات این کسب و کار دشوار، از باهوش ترین آنهاست. این ربات کوچک ژاپنی در برابر نوازش عکس العمل نشان می دهد و احساسات خود را با تکان دادن دم و به هم زدن چشم های درشتش نشان می دهد.تحقیقاتی که از سال ۱۹۹۳در خصوص ربات های پرستار خانگی و بیمارستانی صورت گرفته است، نشان می دهد که مزایای تعامل با PARO به لحاظ درمان شناسی، اثراتی مانند کاهش سطح استرس و برقراری ارتباط مؤثر تر را به دنبال داشته دارد. درست به مانند ربات های جنگی که لازمه کار آنها جنگیدن با دشمنان و از میان برداشتن آنهاست، ربات های اجتماعی انسان نما نیز چالش های علمی عظیمی را فراروی ما قرار می دهند. عملکرد آنها بدون هیچ گونه برنامه ریزی قبلی و  ترتیب عملکردی خاصی، روی توانایی  های شنیداری، حرکتی، درک کلام و پاسخگویی به محیط اطراف وابسته است؛ زیرا میزان درکی که ما انسان ها از شرایط بسیار دشوار داریم در ماشینی مجهز به هوش مصنوعی، قابل تجدید و شبیه سازی نیست. ” دانشگاه دوک نیز در اقدامی جالب یک ربات پزشک طراحی کرده که با استفاده از سونوگرافی و بدون نظارت انسانی، توانایی برداشتن ترکش را دارد. با این حساب، اندیشیدن به این نکته که ربات های پزشک هم می توانند تقریباً مانند پزشکان بخش سلامت خوب عمل کنند، چیزی غیر قابل باور و دور از ذهن نخواهد بود. “با این حال ربات ASIMO، محصول شرکت هوندا، و رقیب اروپایی اش iCub به این سمت خیز برداشته اند و روز به روز با پیشرفت های خود ما را به زندگی ماشینی که در ذهن خود ساخته ایم، نزدیک تر می سازند. ربات Domo، از ابداعات شرکت Aaron Edsinger، اولین رباتی است که علاوه بر توانایی دست دادن، فرد را در آغوش می کشد. زمانی که حسگر های لاستیکی تعبیه شده در نوک انگشتان این ربات توسط دست انسان لمس  شوند، او ضمن تمیز دادن آن از یک شی، می تواند میزان انعطاف پذیری آن و میزان فشار لازم برای دست دادن را تخمین بزند.

یا ربات انیشتین که در آزمایشگاه درک سنجی ماشینی کالیفرنیا خلق شده، از چهر ه ای زنده نما و بسیار دوست داشتنی برخوردار است. این چهره که ۳۱ماهیچه مصنوعی در آن به کاربرده شده است، می تواند دامنه وسیعی از احساسات ظاهری را که با آزمایش به دست آمده است، در چهره خود نشان بدهد. در مرحله بعد اینشتن باید قابلیت بروز این احساسات را در اجتماع نیز داشته باشد. اما شاید بتوان گفت که تاکنون زنده نماترین ربات توسط هیروشی ایشی گوارا در دانشگاه اوزاکا ابداع شده است. ایشی گورا با خلق ربات Geminoid یک نمونه واقعی و غیر قابل باور از خودش به وجود آورده است!

Geminoid از طریق دستورات حرکتی که از کامپیو تر دریافت می کند قادر است حرکات و صحبت های پدیدآورنده خود را تقلید نماید. ایشی گورا به دنبال خلق یک ربات خدمتکار یا یک همنشین برای خود نبود؛ بلکه به گفته خودش تحقیقات و اقدامات او با هدف درک و دریافت عمیق و طرح سؤالاتی مانند «انسان چیست؟» و «آگاهی چیست؟» صورت پذیرفته است. او با این همزاد خود احساس یگانگی می کند و از پس زدن آن پرده مه آلود مابین انسان و ساخته  های دست وی لذت می برد.

نظرات[۰] | دسته: دانش و زندگي | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
جهان را در سال ۲۰۲۰ چطور تصور می‌کنید؟

 


تنها ۹ سال دیگر خودروها پرواز خواهند کرد، برای تعطیلات به ماه سفر خواهیم کرد، واقعیت افزوده بخشی روزمره از زندگی ما خواهد شد و رایانه‌هایی با توان پردازشی مغز انسان تولید خواهند شد! پیش‌بینی شما چیست؟


 

ساخت یک پایگاه روباتیک توسط روبات‌های ژاپنی در کره ماه

 

ژاپن به تازگی یک فاجعه بزرگ هسته‌ای ناشی از سونامی و زلزله ۹ ریشتری را پشت سر گذاشته‌اند و باید نزدیک به ۳۰۰میلیارد دلار برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده هزینه کند. با این حال دولت این کشور قصد دارد برنامه ساخت پایگاهی در کره ماه که توسط روبات‌ها ساخته خواهد شد را ادامه دهد و تا سال ۲۰۲۰ میلادی آنرا به پایان برساند.

جهان در سال 2020

 

قطارهای سریع‌السیر چین، پکن را به لندن متصل می‌کنند

چین قصد دارد برای ارتباط دادن شرق و غرب جهان، هزینه‌های ساخت راه‌آهنی را تقبل کند که از ۱۷ کشور جهان خواهد گذشت. این کشور در عوض بخشی از منابع طبیعی این کشورها و استخراج معادن آنها را درخواست خواهد کرد.

جهان در سال 2020

خودروهایی که به شکل خودکار در خیابان‌ها حرکت می‌کنند

 

در حال حاضر گوگل، دارپا و بعضی خودروسازان مانند آئودی دارند برای تولید چنین اتومبیل‌هایی تلاش می‌کنند. ما در نهایت به سیستمی تعاملی برای تمامی اتومبیل‌ها نیاز خواهیم داشت تا مانند انسان‌‌ها بتوانند توسط زیرساختی مجازی به زبانی مشترک برسند و به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند.

جهان در سال 2020

قیمت سوختهای زیستی و فسیلی برابر خواهد شد

 

این پیشگویی متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده است که مانند دیگر نیروهای نظامی این کشور تلاش می‌کند تا سال ۲۰۲۰ نیمی از انرژی مورد نیاز خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کند.

جهان در سال 2020

امکان پرواز برای خودروها فراهم خواهد شد

 

این چیزی نیست که چه از لحاظ تکنیکی و چه از نظر امنیتی مورد قبول محققان باشد. کنترل ترافیک هوایی به زیرساخت‌های بی‌سیم مطمئن نیاز دارد و زمانی که تا ۹ سال آینده زیرساخت‌های زمینی این ارتباط در دسترس نخواهند بود، تأمین زیرساخت‌های هوایی غیرممکن است.

جهان در سال 2020

کنترل ابزارها با استفاده از ریزتراشه‌ای که در مغز کار گذاشته شده، ممکن خواهد شد

 

این پیش‌بینی اینتل کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. سیستم پیچیده ارتباطی مغز انسان هنوز هم یکی از بزرگترین اسرار علم زیست‌شناسی است و زمانی که انسان اطلاع چندانی از شیوه این ارتباط ندارد، استفاده از شبیه‌ساز الکترونیکی برای ایجاد تعامل میان انسان و دستگاه‌ها غیرممکن است

جهان در سال 2020

صفحه نمایش‌های آینده همگی فوق‌باریک و از جنس OLED خواهند بود

 

کافی است به گشت‌و‌گذاری کوتاه در دنیای مجازی بپردازید تا ببینید این پیش‌بینی چقدر به حقیقت نزدیک است. در حال حاضر نمونه‌هایی از صفحات نمایش OLED (دیود آلی ساطع‌کننده نور) از آزمایشگاه‌ها خارج شده‌اند و به زودی در ابزارهای الکترونیک گوناگون به کار گرفته خواهند شد.

جهان در سال 2020

سفرهای تجاری به فضا و استخراج معادن خرده سیارهها

 

از نظر لیب هولد و همکارانش امکان سفرهای کوتاه و داخل مدار زمین تا سال ۲۰۲۰ وجود خواهد داشت اما بعید به نظر می‌رسد انسان تعطیلاتش را در کره ماه سپری کند یا برای استخراج معادن از خرده‌سیاره‌ها آماده باشد.

جهان در سال 2020

برابری قدرت پردازش رایانه‌های ۱۰۰۰ دلاری با مغز انسان

 

محققان مؤسسه آینده این پیش‌بینی مدیرعامل سیسکو را که ۲ سال پیش انجام‌شده، اجرایی می‌دانند. لیب هولد می‌گوید: «از هوش انسانی حرف نمی‌زنیم بلکه توان ذهنی را مد نظر داریم و این به تعداد محاسبات و چرخه‌ها برمی‌گردد».

جهان در سال 2020

امکان ترجمه زبان‌های گوناگون جهان به یکدیگر توسط تلفن‌های همراه فراهم خواهد شد

ساختار زبانی بسیارپیچیده است. به همین دلیل استفاده از سرویس‌های مبتنی بر ابر محاسباتی مانند مترجم گوگل، بهترین شیوه ممکن است

جهان در سال 2020

ابزارهای واقعیت افزوده به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل خواهند شد

 

در سال‌های اخیر از واقعیت افزوده زیاد شنیده‌ایم اما واقعیت اینست که ابزارهای کنونی چندان کارا نیستند و حتی عینک‌های مورد استفاده می‌توانند باعث سرگیجه و در بعضی موارد تهوع در فرد شوند.

جهان در سال 2020

انسان موفق به ساخت مغز مصنوعی خواهد شد

 

در حال حاضر محققان پروژه Blue Brain در لوزان سوئیس موفق به ساخت بخش بسیارکوچکی از مغز با ۱۰هزار نورون شده‌اند که دارد به کمک ابرکامپیوتر قدرتمند شرکت آی.بی.ام که در تصویر می‌بینید، کار می‌کند.

جهان در سال 2020

نظرات[۰] | دسته: دانش و زندگي | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
مصرف گیلاس قوای فکری را تقویت می کند
گیلاس اشتها‌آور، آرام‌بخش و تسکین‌دهنده اعصاب است، قوای فکری را تقویت می‌کند و باعث خوش خلقی می‌شود.مرتضی صفوی متخصص تغذیه در گفت‌و‌گو با فارس با بیان این مطلب اظهار داشت: گیلاس یکی از میوه‌های سرشار از املاح معدنی مانند کلسیم، فسفر، پتاسیم، منیزیم،‌ گوگرد و آهن و کبالت، مس، منگنز و روی است.وی گفت: گیلاس دارای چربی کم و فیبر زیاد است و برای تصفیه خون در سیستم گوارشی بسیار مفید است. همچنین کارکرد منظم قلب، روده و معده را تقویت می کند . کسانی که روماتیسم و ورم مفاصل دارند، می‌توانند گیلاس مصرف کنند. گیلاس برای افراد مبتلا به سنگ کلیه و سنگ صفرا نیزبسیار مفید است.

نظرات[۰] | دسته: تغذيه و سلامت | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
خواب نامنظم موجب اختلال ذهن می شود
افراد میانسالی که کمتر یا بیشتر از حد توصیه شده می خوابند، در معرض ابتلا به اختلالات ذهنی قرار دارند. پزشکان خواب کمتر از ۶ ساعت یا بیشتر از ۸ ساعت را غیراستاندارد و نامتعادل می دانند.به گزارش ایسنا، کارشناسان از سال ۱۹۷۷تا ۱۹۹۹ و از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ میلادی مطالعاتی را انجام دادند که در آن الگوی خواب افرادی که در این دو دوره تغییر پیدا کرده است با افرادی که الگوی خواب ثابتی داشته اند مقایسه شد. با انجام تست حافظه، استدلال و واژه یابی از این افراد، نتایج مطالعات نشان داد کسانی که هر شب هفت ساعت به طور منظم خوابیده بودند بالاترین امتیاز را در این تست کسب کردند، اما افرادی که کمتر از شش ساعت یا بیشتر از هشت ساعت خوابیده بودند پایین ترین امتیاز را به دست آوردند. افرادی که با کمبود خواب مزمن مواجه هستند در بدنشان هورمون ها و موادشیمیایی تولید می شود که خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته و مشکلاتی مانند فشار خون بالا،کلسترول و دیابت و چاقی را افزایش می دهد.

نظرات[۰] | دسته: تغذيه و سلامت | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
باغبانی در حفظ سلامت جسمی و ذهنی بسیار موثر است

بهار فصل بسیار مناسبی برای باغبانی است. نتایج بررسی های متعدد نشان می دهد علاوه بر ورزش و هوای تازه، باغبانی نیز روی وضعیت جسمی و ذهنی افراد تاثیر مثبتی می گذارد. اگر در آپارتمان زندگی می کنید، کافی است چند گلدان داشته باشید تا با رسیدگی به گلدان ها وضعیت جسمی شما سالم بماند. در این مطلب به نقل از «prevention»، به چند فایده باغبانی اشاره کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود.* کار باغبانی باعث می شود رضایت فرد از زندگی افزایش یابد:محققان ثابت کرده اند که بودن در طبیعت، زندگی را لذت بخش می کند. نتیجه بررسی که محققان آمریکایی روی بیش از ۲۰۰ نفر انجام داده اند نشان می دهد افرادی که باغبانی می کنند نسبت به افرادی که با طبیعت سر و کاری ندارند از خوش بینی، قاطعیت و بردباری بیشتری برخوردارند.باغبانی برای از بین بردن افسردگی بسیار مفید است.* خطر بروز پوکی استخوان را کاهش می دهد:باغبانی و هر نوع فعالیت فیزیکی مربوط به آن به کاهش وزن و ارتقای سلامت منجر می شود.این فعالیت جسمی تاثیر مثبتی بر استخوان ها نیز می گذارد. نتیجه مطالعات محققان آمریکایی روی بیش از ۳ هزار زن مسن، مشخص می کند زنانی که به کار باغبانی و رسیدگی به گل ها می پردازند، نسبت به آن هایی که به دو، شنا و آیروبیک می پردازند به میزان پایین تری با پوکی استخوان مواجه می شوند.باغبانان فعال به راحتی بیش از ۱۵۰ دقیقه فعالیت جسمی را طی هفته انجام می دهند. علاوه بر آن با کشت محصولات فرد به سبزیجات تازه دسترسی پیدا می کند. تحقیقات متعدد نشان می دهد که سبزی و میوه در باغچه خانه به عمل می آید. میزان ابتلا به این بیماری پایین تر از دیگر مناطق است.* خواب بهتر:تاثیر باغبانی بر ذهن و اندیشه به قدری موثر است که رشته پزشکی به نام درمان باغبانی به وجود آمده است و افراد مبتلا به ناراحتی های روانی را درمان می کند. بررسی روی بیماران دچار اضطراب و اختلال روانی نشان می دهد، باغبانی باعث آرامش و در نتیجه بهبود کیفیت خواب و استراحت آن ها می شود.

نظرات[۰] | دسته: تغذيه و سلامت | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
«منداب» غنی از آهن و کلسیم

منداب گیاهی با برگ سبز پر رنگ و گل های درشت و زرد یا صورتی کمرنگ است. این گیاه بومی منطقه مدیترانه، سرشار از مواد مغذی و دارویی است.در سایت «Ask.com» خواص این گیاه چنین آمده است.* این گیاه کم کالری غنی از ویتامین های KBCA، اسید فولیک، آهن، کلسیم، فیبر و منیزیم است.* «سولفورافین» نوعی ماده شیمیایی موجود در این گیاه با سرطان مقابله می کند.* کلروفیل در منداب خون را تصفیه و تقویت می کند.* کلروفیل با اکسیژن رسانی به تمامی قسمت های بدن، محیط نامناسبی را برای فعالیت ویروس ها و باکتری های مضر ایجاد می کند.*کلروفیل برای سلامت پوست مفید است.*فیتوکمیکال موجود در آن با تحریک آنزیم ها باعث تصفیه سموم و ماده سرطان زا از بدن می شود.* کاروتن آن، از بدن در برابر آسیب های نور خورشید و بیماری قلبی محافظت می کند.

نظرات[۰] | دسته: تغذيه و سلامت | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
توصیه ها ی دارویی برای کودکان
آیا می توان به کودک آسپرین داد؟بهترین آنتی بیوتیک برای درمان آبله مرغان چیست؟ آیا برای درمان گرفتگی، تب و سردرد در کودکان، مصرف یک نوع دارو که این علایم را برطرف می کند کافی است یا این که از ۲ یا ۳نوع داروی متفاوت باید استفاده کرد؟ جواب این سوال ها، هرگز، هیچ کدام و نه است! در این مطلب به نقل از «Prevention» به چند نکته درباره مصرف دارو در کودکان می پردازیم که امیدواریم مفید واقع شود.*آسپرین بچه برای بچه ها نمی باشدمصرف آسپرین بچه به افراد زیر ۱۶سال توصیه نمی شود. سالیسیلات، نوعی ماده فعال موجود در آسپرین باعث سندروم ریز (Reyes Syndrome) در کودکان می شود.هر چند که علت این عارضه مشخص نیست اما نتیجه آن ایجاد فشار در مغز، کما، آسیب رسیدن به کبد و دیگر اعضای بدن است. این عوارض تنها محدود به آسپرین نیست بلکه مصرف هر نوع داروی حاوی سالیسیلات در برخی موارد منجر به این نوع سندروم می شود.*ایبوپروفن برای مصرف کودکان نیست؟مصرف این دارو برای کودکان زیر ۶ماه یا کودکانی که دچار بی آبی یا تهوع شده اند، توصیه نمی شود زیرا ممکن است دل درد جدی ایجاد کند.*قرص های چند کاره به کودکان ندهید:این نوع قرص ها که چندین علایم را درمان می کند، نه تنها مواد غیرضروری را به بدن کودک می رساند، بلکه شاید مقدار کمتری از آن چه بدن به آن نیاز دارد را تامین کند. داروهای چند کاره اغلب به طور کافی تب و درد را تسکین نمی دهد و مصرف زیاد آن باعث عصبی شدن کودک می شود. *شیشه شربت را خوب تکان دهید:از آنجا که مواد موجود در شربت ته نشین می شود، شیشه را ابتدا خوب تکان دهید.* از قاشق های معمولی برای اندازه گیری دارو استفاده نکنید:از وسیله ای که برای مصرف دارو همراه آن بسته بندی شده است، استفاده کنید. در غیر این صورت قاشق و وسیله مخصوص دارو را از داروخانه تهیه کنید.* به تاریخ انقضای دارو توجه کنید.

نظرات[۰] | دسته: تغذيه و سلامت | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
رژیم سالم برای مادران جوان
مترجم: علیرضا- با تولد نوزاد مادر نیز وارد مرحله جدیدی از زندگی می شود.

مادر تنها با مراقبت از سلامت خود می تواند احتیاج غذایی نوزاد را تامین کند. به گزارش «Healthnews»، گاه دیده می شود که مادران به منظور کاهش وزن پس از زایمان از خوردن غذا صرف نظر می کنند. اما باید دانست که مادران به یک رژیم غذایی سالم نیاز مبرمی دارند. برای کنار آمدن با تغییرات هورمونی و فیزیولوژیکی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز کودک در دوران شیردهی مادر به غذاهای انرژی زا نیاز دارد. مصرف منظم غذاهای مغذی برای تامین انرژی بدن مادر ضروری است. مادران در دوران شیردهی باید از مواد غذایی استفاده کنند که تولید شیر را افزایش می دهد.

اگر مواد مغذی کافی از منابع خارجی دریافت نشود، از بدن مادر تامین می شود بنابراین مادر با حفظ سلامت خود، سلامت نوزاد را نیز تضمین می کند. در این مطلب به چند ماده غذایی ضروری برای مادران جوان اشاره می کنیم.

*پرتقال: این میوه و دیگر میوه های مرکباتی منبع ویتامینc است که باید بخش عمده ای از رژیم غذایی مادر را تشکیل دهد.

* آب: با از دست رفتن آب بدن انرژی زیادی از بین می رود. بنابراین باید روزی حداقل ۸لیوان مایعات مصرف شود. مصرف چای و قهوه را محدود کنید زیرا کافئین از طریق شیر مادر وارد بدن کودک می شود.* نان سبوس دار: اسیدفولیک، فیبر و آهن موجود در این نوع نان مورد نیاز کودک است.*غلات سبوس دار: جو دو سر، جو، برنج قهوه ای، آرد چاودار گزینه های سالمی است که باید به رژیم غذایی مادر افزوده شود.این مواد غذایی میزان کلسترول خون را کاهش می دهد، سیستم ایمنی بدن را تقویت و ویتامین های لازم بدن را تامین می کند.*سبزی های برگ سبز: اسفناج، کلم بروکلی و برگ چغندر غنی از کلسیم، ویتامینA و C، آهن و آنتی اکسیدان است.این سبزی ها کم کالری است.*ماهی آزاد: این نوع ماهی حاوی «DHA» نوعی چربی است که در رشد سیستم عصبی کودک نقش دارد. به طور طبیعی شیر مادر دارای DHA است که با مصرف غذاهای سالم افزایش می یابد.

«DHA» از افسردگی پس از زایمان نیز پیشگیری می کند.*برنج قهوه ای: کاهش مصرف کربوهیدرات یعنی تولید کمتر انرژی و شیر در زنان شیرده. غلات سبوس دار مانند برنج قهوه ای با تامین کالری که بدن برای تولید شیر نیاز دارد، انرژی بدن را افزایش می دهد.*گیاهان بنشنی: مادران باید بخشی از پروتئین مورد نیاز خود را از منابع غیرحیوانی مانند انواع لوبیا تامین کنند.

*تخم مرغ: زرده تخم مرغ غنی از ویتامینD است که در حفظ سلامت استخوان کودک نقش دارد.*فرآورده های لبنی: ماست، پنیر و شیر منبع عالی کلسیم، ویتامین D، B و پروتئین است. مادران از طریق شیر کلسیم را به بدن کودک می رسانند که برای رشد استخوان آن ها بسیار موثر است.مصرف روزی حداقل ۳وعده غذا توصیه می شود.میوه قره قاط: این میوه سرشار از آنتی اکسیدان است و ویتامین ها، مواد معدنی و کربوهیدرات بدن را تامین می کند و در حفظ انرژی در طول روز موثر است. مصرف روزی حداقل ۲وعده میوه باید در رژیم غذایی مادر در نظر گرفته شود.

نظرات[۰] | دسته: تغذيه و سلامت | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 
با کودکان باهوش چگونه رفتار کنیم؟
همه والدین از داشتن فرزند باهوش به خود می بالند؛ فرزندی که اولین علایم هوش زیاد از همان دوران نوزادی در وی آشکار می شود و همه اعضای خانواده و دوست و آشنا از شیرین زبانی و حرکات و رفتارهای کودک داستان ها نقل می کنند. هوش فراوان بی گمان یکی از نعمت های خداوند است که باید قدر آن را دانست و به نحو احسن از آن استفاده کرد.

برخی والدین فقط به داشتن فرزند باهوش افتخار می کنند و آن را مایه به اصطلاح «پز» خانواده خود قرار می دهند. ممکن است به نظر برسد کودک باهوش در عملکرد درسی، فعالیت های گروهی و جمع خانواده کمتر مشکل ساز است و بنابراین والدین با خیال راحت می توانند رشد فرزند خود را شاهد باشند اما باید دانست که این دسته از والدین هم قطعا با چالش های جدی در مورد کودک خود روبه رو می شوند و باید مراقب رشد تمامی ابعاد شخصیت کودک خود باشند. در این زمینه با دکتر عاطفه سلطانی فر فوق تخصص روان پزشکی اطفال و فلوشیپ روان پزشکی کودکان خردسال گفت وگو کردیم.

کودکان سرآمد یا باهوش

دکتر سلطانی فر در تشریح ویژگی های کودکان سرآمد یا تیزهوش به خراسان می  گوید: درباره کودکان تیزهوش تعاریف زیادی شده است. بیشتر کودکانی را که در آزمون های هوش نمره بالایی به دست می آورند، باهوش می دانند اما این تعریف، کامل نیست.کودکان تیزهوش در واقع به دلیل استعدادهای خود قادرند عملکردهایی بالاتر از سن خود داشته باشند و ممکن است در زمینه های متفاوت دارای توانایی ها و استعدادهای خاصی باشند. کودکان تیزهوش توانایی ذهنی کلی، استعداد ذهنی، تفکر سازنده و خلاق، توانایی رهبری، نمایشی و دیداری و توانایی روانی- حرکتی دارند.

کودکان تیزهوش معمولا به دلیل ثبات عاطفی محبوبیت بیشتری در بین اعضای خانواده و دوستان و آشنایان دارند و از نظر شخصیتی استقلال و انسجام شخصیتی مناسبی دارند، دارای خلاقیت بیشتری هستند.برخلاف تصور عموم برتری تحصیلی همواره نشان دهنده هوش سرآمد نیست. در بسیاری از موارد کودک ممکن است در دروس تحصیلی نمرات بالایی به دست آورد اما این اتفاق به دلیل استفاده زیاد از حافظه و یادگیری سطحی رخ می دهد و نشانه هوش سرآمد نیست. به طور کلی عملکرد تحصیلی درخشان لزوما نشان دهنده هوش سرشار نیست چنان که بسیاری از افراد سرشناس و سرآمد در جهان عملکرد ضعیف تحصیلی داشته اند اما با تکیه بر توانایی ها و ویژگی های شخصیتی و استفاده هوشمندانه از امکانات به عنوان افراد سرآمد و باهوش شناخته شده اند.بنابراین آن چه مهم است این که کودک تیزهوش همواره خلاق است و هرچه محیط پیرامون او غنی تر باشد، خلاقیت او بیشتر شکوفا می شود.

از طرفی نتایج مطالعات نشان می دهد افراد خلاق کسانی هستند که از نظر احساسی به بلوغ رسیده باشند و به راحتی بتوانند احساسات خود را بیان کنند. این افراد دارای احساس امنیت و آسودگی خیال هستند و فرصت دوست داشتن و دوست داشته شدن داشته اند. آن ها درک روشنی از مسائل زندگی دارند و قادرند به مسائلی توجه کنند که ممکن است خارج از محدوده زندگی شان باشد. آن ها با جمع آوری اطلاعات موجود می توانند راه های جدیدی بیابند و از مسیرهای متفاوتی یک راه را طی کنند.

تاثیر محیط پیرامون بر هوش

این فوق تخصص روان پزشکی محیط غنی و آزاد و پرهیز از تفکرات کلیشه ای را ۲ اصل اساسی مورد نیاز در پرورش هوش و خلاقیت کودکان می شمارد و می گوید: نباید فراموش کرد که خلاقیت یاددادنی نیست بلکه نوعی شیوه زندگی است.برای یک بچه باهوش هیچ چیز بهتر از این نیست که در محیط غنی پرورش پیدا کند و والدین او را تشویق کنند که به زمینه های گوناگون وارد شود و استعداد و توانمندی های خود را بیابد. در چنین شرایطی کودک شخصیت پایدار و نیرومندی پیدا می  کند و قادر است در شرایط دشوار و در مقابل فشارهای اجتماعی و گروهی مقاومت کند.طبیعی است که اگر برای این افراد به درستی سرمایه گذاری شود نه فقط خانواده بلکه کل اجتماع از وجود آن ها بهره می برند. در واقع این کودکان سرمایه های اجتماعی هر جامعه ای هستند، بنابراین سیستم آموزشی باید با راهکارهایی تلاش کند آن ها را شناسایی و استعدادهای آن ها را آشکار کند. سیستم آموزشی باید امکان تفکر جست وجوگر و آزاد را برای آن ها فراهم کند و فرصت بررسی، اظهارنظر و ارزیابی به آن ها بدهد. در این زمینه نباید فقط به تدریس دروس به صورت فشرده بسنده کرد زیرا فرصت تفکر خلاق و مستقل از آن ها گرفته می شود.

در واقع داشتن منابع درسی بیشتر به معنای ارزش دادن به تیزهوشی بچه ها نیست و روشی که در مدارس تیزهوشان با پر کردن ذهن کودکان با منابع درسی بیشتر انجام می شود، نادرست است. به جای آن باید روش های گوناگون فکر کردن، حل مسئله و تفکر سازنده را به بچه ها آموزش دهیم.

خانواده و کودکان باهوش

شکی وجود ندارد که محیط پیرامون کودک در رشد شخصیت و تکامل وی نقش اساسی دارد. حال باید متذکر شد که محیط پیرامون یک کودک باهوش به مراتب نقش مهم تری دارد. علایق والدین در پرورش استعدادهای کودک نقش مهمی دارد تا کودک به هر زمینه ای که علاقه دارد، گرایش پیدا کند. فرصت پرداختن به هنر نقاشی و موسیقی و کار با رایانه باید برای کودک فراهم باشد. والدین باید از او بخواهند در هر زمینه ای که علاقه مند تر است، فعالیت خود را بیشتر کند. کودک با انتخاب یک یا چند فعالیت هم استعدادهای خود را می شناسد و هم استقلال فکری پیدا می کند. والدین باید در طول زندگی به رشد خلاقیت وی کمک کنند.

آن ها باید بدانند فقط عملکرد درسی کودک نیست که اهمیت دارد، بلکه او باید در زمینه های مختلف خلاقانه رفتار کند و به پیشرفت فردی اکتفا نکند.از نظر تربیتی والدین به او یاد دهند که انتقادپذیری را یاد بگیرد و قدرت مقابله با کمبودهای شخصیتی خود را داشته باشد و مهارت حل مسئله را فرابگیرد. او باید بتواند به مسائل از جنبه های مختلف نگاه کند زیرا افراد تیزهوش نه فقط استعداد عمومی خوبی دارند بلکه پشتکار دارند و به علت خلاقیت بالا انسان های موفقی خواهند بود.

آسیب ها

دکتر سلطانی فر با تاکید بر این که آزمون های هوش را نباید به تنهایی به عنوان ملاک تیزهوشی قرار دهیم، تصریح می کند: آزمون های خلاقیت، تفکر سازنده، مهارت حل مسئله، فراهم آوردن محیط غنی برای انجام فعالیت های مورد علاقه همگی در بروز هوش و استعداد فرد موثر است اما نکته این جاست که تیزهوشی فقط به معنای پیشرفت فردی نیست. جنبه های مختلف یادگیری مثل توانایی های دیداری- حرکتی، توانایی های حل مسئله هم نقش مهمی در موفقیت کودک تیزهوش دارد. اما معمولا بچه های باهوش مهارت های زبانی و مهارت های ارتباطی و اجتماعی و یادگیری مناسبی دارند و سوالات زیادی می کنند و به دانستن علاقه مند هستند، خطری که این کودکان را تهدید می کند انتظار زیاد و اعمال فشار از سوی والدین است و در صورت چنین شرایطی اضطراب و اختلالات رفتاری در انتظار این دسته از کودکان است، انتظارات والدین حتما باید در حد توان کودک باشد و حتی باید به کودک فهماند که هر کسی ممکن است اشتباه کند و مهم این است که او تلاش می کند، از طرفی رشد اجتماعی و عاطفی آن ها نیز در موفقیت های آتی زندگی آن ها نقش تعیین کننده ای دارد. آموزش برقراری ارتباط و تعامل با دیگران و توانایی اجتماعی در تکامل شخصیت آن ها بسیار مهم است تا اعتماد به نفس، انعطاف پذیری، ذهن باز و تفکر خلاقانه در آن ها پرورش یابد. فشار بیش از حد در عملکرد درسی، فشار برای افزایش محفوظات ذهنی و سرزنش برای ارتکاب اشتباه از رایج ترین اشتباهاتی است که والدین مرتکب می شوند. محدودیت هوش به استعداد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی هم یک اشتباه رایج است. والدین نباید فقط عملکرد تحصیلی را مدنظر قرار دهند بلکه باید تلاش کنند که از تمامی جنبه ها به پیشرفت کودک خود بیندیشند.

نظرات[۰] | دسته: تغذيه و سلامت | نويسنده: rb3blog | ادامه مطلب...

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

آخرین دیدگاه‌ها

می 2011
د س چ پ ج ش ی
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

دسته‌ها

No Image No Image